Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Кониський О. Тарас Шевченко-Грушівський

Іван Франко

Хроніка його життя. Том II. Львів, 1901

Передмова

Перший том отсієї «Хроніки» вийшов ще 1898 року. Хоча в ту пору в головному готовий був уже й другий том, то проте, видання його затяглося з деяких причин, незалежних від нашого Товариства.

Перша та, що пок[ійний] Кониський слідом за виданням свого першого тому Шевченкового життєпису видав в Одесі цілий життєпис по-російськи [А. Я. Конисский, Жизнь украинского поэта Т. Г. Шевченка (Критико-биографическая хроника), 1898], подавши в сьому виданні український текст, декуди вкорочений або перемінений. Щоб українське видання другого тому мало самостійний інтерес (як того вимагають правила, прийняті нашим Товариством), рішено було підождати трохи з публікацією сього другого тому з тим, щоб ш[ановний] автор міг доповнити його новими звістками й матеріалами, які почали напливати знов в значній масі.

Рівночасно з тим і з боку філологічної секції нашого Товариства були висловлені деякі бажання щодо редакції сього другого тому. Кореспонденція в тій справі з автором, тоді вже недужим і змушеним часто переїздити з місця на місце, затяглася довше, ніж можна було надіятися. І хоча пок[ійний] Кониський де в чому й признав рацію бажанням секції і поробив деякі зміни в дусі висловлених йому листовно уваг, то все-таки до повного порозуміння годі було дійти. Найголовніше бажання секції було, щоб автор використав ті нові матеріали, які появилися в друку по виданні його російської книги, та пок[ійний] автор, мабуть, чуючись не в силі до нових пошукувань, відповів категорично, що нічого нового задля нього в сих матеріалах нема.

Одержавши таку заяву, секція постановила не гаючись приступити до друкування другого тому Шевченкової біографії. На жаль, авторові не судилось уже самому допильнувати сього видання; воно виходить півроку по смерті його автора, сорок літ по смерті Шевченка.

Сорок літ треба було, поки наше письменство змоглося на першу докладну біографію свого найбільшого письменника. Кілько-то літ мине ще, поки ми спроможемося на таку монографію про Шевченка, «щоб усіма сторонами обіймала життя художника, поета, українця і чоловіка», як писав Кониський у передмові до першого тому сеї праці? В усякім разі тепер, коли маємо докладну, хоч далеко ще не повну (див. передмову до І тому, стор. 4) біографічну канву, осягнення сеї вищої мети треба вважати далеко ближчим, ніж се було можливе перед появою праці пок[ійного] Кониського.

Доглядом над друкуванням і коректою сього тому на просьбу філологічної секції Наукового товариства ім. Шевченка займався дійсний член її Олександр Барвінський; покажчик до обох томів зладив д. Михайло Крушельницький.


Примітки

<Вперше надруковано у вид.: Кониський О. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя. – Львів, 1901. – Т. 2. – С. III – IV, за підп.: Від президії філолог[ічної] секції Hаук[ового] Tов[ариства] ім. Шевченка. Авторство: Возняк М. С. [Текст промови в день святкування річниці Т. Г. Шевченка у Львові 1947 р.]. – Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Відділ рукописів, ф. Воз., № 139,п.5.

Подається за першодруком.

…нашого Товариства… – Йдеться про Наукове товариство імені Шевченка.

Олена Луцишин

Подається за виданням: Франко І.Я. Додаткові томи до зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 2010 р., т. 54, с. 310 – 311.