Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Towarzystwo ludoznawcze

Іван Франко

В часі з’їзду польських літератів і журналістів у Львові літом 1894 р. піднято думку, порушену вже давніше у Львові, щоби заложити фольклорне товариство в дусі ухвали, запавшої перед двома роками в Кракові на з’їзді польських лікарів і природописців. Вже в початку 1893 р. купка людей у Львові заходилася коло виконання сеї думки, і навіть вироблено статут товариства, головно старанням директора М. Рибовського і д-ра Немиловича. Та коли намісництво задля формальних хиб сей статут відкинуло, справа якось затяглася.

Дякуючи починові звісного любителя і знавця народовідання д-ра Яна Карловича з Варшави, а також голови антропологічної комісії при краківській Академії наук проф. Бодуена де Куртене, зібралася купка людей, що інтересуються етнографією і фольклором, в помешканні проф. А. Каліни, і уложено нові статути, котрі вже одержали потвердження намісництва. В статутах тих сказано, що нове товариство має мати назву «Towarzystwo ludoznawcze», місце його пробутку є Львів, а ціль його – наукове слідження люду польського і сусідніх, а також публікування зібраних о нім відомостів. До сеї цілі мають служити такі способи:

1) зібрання, відчити, виклади і розмови;

2) збирання всяких відомостів, що служать до пізнання люду;

3) розповсюджування зібраних відомостів у часописях і інших виданнях, а також при помочі власного органу і власних видань;

4) запомагання праць літературних, видань образових, описуючих та представляючих люд, а також усяких інших праць на тім полі;

5) закладання бібліотек і музеїв;

6) іменування делегатів для збирання потрібних відомостів в даній околиці;

7) зав’язування відділів товариства по повітах;

8) творення секцій наукових внутрі товариства.

Товариство складається з членів дійсних, основателів, почесних і кореспондентів. Членами можуть бути також жінки. Основателем тов[ариства] стає всякий, хто зложить на цілі товариства відразу 200 крон. Члени звичайні платять вписового щонайменше дві крони і річної вкладки 8 крон. Заряд має право поодиноким членам знизити вкладку. В разі розв’язання товариства маєток його переходить на антропологічну комісію при краківській Академії.


Примітки

Вперше надруковано у журн. Житє і слово, 1895 р., т. 3, кн. 1, с. 158 – 159, без підп. Авторство: Дорошенко В. Спис творів Івана Франка з додатком статей про нього і рецензій на його писання / Матеріали до української бібліографії, видає Бібліографічна комісія Наукового товариства ім. Т. Шевченка. – Львів, 1930. – Т. 4. – Вип. 2. – С. 154; Мороз М. О. Іван Франко: Бібліографія творів. – С 278.

Подається за першодруком.

Towarzystwo ludoznawcze – польське етнографічне товариство, засноване у Львові 1895 р., видавало журнал «Lud».

Бодуен де Куртене Іван Олександрович (1845 – 1929) – російський і польський мовознавець, академік Краківської АН (з 1887), член-кореспондент Петербурзької АН (з 1897), автор праць із загального і порівняльно-історичного мовознавства, фонетики, діалектології.

Олена Луцишин

Подається за виданням: Франко І.Я. Додаткові томи до зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 2008 р., т. 53, с. 525 – 526.