Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Забуті вірші Ст. Руданського

Іван Франко

В книжці Каленика Шейковського «Опыт южнорусского словаря, том первый, выпуск первый, Киев, 1861 г.» находимо на стовпцях 144 – 147 під словом «Бусел» ось які слова:

«По легенде, известной у подолян, птица эта произошла из человека. Считаем уместным привести здесь отрывок, относящийся к этой птице, из вполне народной и величественной поэмы знаменитого г[осподина] Руданского «Лірникови думы». Заметим мимоходом, что народные верования здесь уже изменены под влиянием христианства».

Далі йде поміщена нижче вірша, під котрою в скобках приписано: (: X – XI). Із сих слів бачимо, – лишаючи вже на боці те, що д. Ш[ейковський] зве в них Руданського, тоді ще студента медицини в Петербурзі, звісного в літературі ледве з двох-трьох віршів, знаменитим, а його поему «величественною», – що Руданський в Петербурзі написав якусь поему чи, радше (судячи з отсеї вірші), цикл віршованих оповідань п[ід] з[аголовком] «Лірницькі думи», що твір сей обнимав щонайменше п’ять частей, з котрих кожда мала по 10 або й більше розділів, значить, міг містити в собі 50 або й більше оповідань, котрих тема взята була з народних уст, і що д. Шейковський мав сей твір у руках, дуже його вподобав і виписав з нього одне оповідання.

Від того часу про «Лірницькі думи» ніде нема ані згадки, сам Руданський нічого з них не публікував, і коли нема їх у звісних досі властителів рукописів Руданського, то одиноким, хто міг би про них подати відомість, є живучий у Єлабузі д. Шейковський. Зачуваємо, що на Україні лагодиться видання повної збірки творів Руданського, і для того, передруковуючи тут віршу про бусла, звертаємо увагу ш[ановного] видавця на «Лірницькі думи», котрі коли б віднайшлися, певно, мали би велику вартість, коли вже не поетичну, то бодай етнографічну.


Примітки

Вперше надруковано в журн. Зоря, 1891 р., № 19, 1 (13) жовтня, с. 377, за підп.: І. Ф. Передруковано у кн.: Кримський А., Левченко М. Знадоби до життєпису Степана Руданського. – С. 120 – 121.

Подається за першодруком.

Наталія Тодчук

Подається за виданням: Франко І.Я. Додаткові томи до зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 2008 р., т. 53, с. 268 – 269.