Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

[Польське заклинання з Коломиї]

Іван Франко

В кінці подаю ще одно польське заклинання до «демона скарбів» із рукопису, одержаного мною в 1880 році від одного коломийського міщанина. Сей рукопис – копія з якогось старшого рукопису, зроблена десь в початку нашого [19] стол[іття]. Батько того міщанина, що мені доставив її, мав роздобути сю копію досить великим коштом і держав її в великім секреті. Щоб змилити очі цікавих, рукопис має титул «Szymeon Szast» – думав би хто, що се якась повість.

Мій рукопис має 16 карток 8-ки, писаний на грубім, тривкім папері, і гарним почерком, кожна сторінка обведена лініями. Що торкається до змісту заклинання, то воно, без сумніву, пішло з Німеччини і є парістю величезної магічної та ні гром античної літератури, що, почавшися ще в прастарих час ах у аккадійців, вавилонян та парсів, через жидів-кабалістів перейшла в середніх віках до Європи і тут, невважаючи на острі заборони, розросталася і цвіла до XVIII віку, а і в нашім віці відводилася в формі спіритизму, медіумізму та окультизму.

Герой нашого заклинання, дух Тафріель, свідчить про його безпосередній зв’язок з книгою доктора Фавста «Magia naturalis et innaturalis oder Dreyfacher Höllenzwang», захованою в рукописі з початку XVIII в. В тій книзі згадуються два демони по ім’ю Тагріель, один причислений до «малих огняних духів», а другий до «дурних духів» (Kiesewetter, 271, 273). Згадка про Еразма, єпископа Інгольштадського, апробата і рік, поставлені на початку нашого заклинання, правдоподібно, видумані, як майже у всіх писаннях того роду; бодай у Кізеветтера, що дуже пильно зібрав звістки про всіх давніших і пізніших окультистів, заклиначів і авторів магічних писань, про Еразма Інгольштадського я не знайшов ніякої згадки.

Завважу тут, що отся книжечка – не одинокий примір західноєвропейського магічного твору, що заблукався до руських рук. У однім василіянськім монастирі в Галичині я знайшов інтересну редакцію голосного «Ключа Соломонового» п[ід] заг[оловком] «Clavicula Salamonis expurgata». Є се рукопис з кінця XVIII віку, писаний на 90 сторонах 4°, в часті по-німецьки, а в часті по-латині. При нагоді я подам про нього докладнішу звістку.

Szymeon Szast

Cytacye przez Exorcism do Świętych, przez W. Xiedza Erazma w Ingolsstadzie mathematiki professora wydane.

Exorcism wszystkich duchów a osobliwie Tafryela, aby się podług woli człowieka stawił. To dzieło potrzebne człowiekowi w cięszkim niedostatku, a to na potrzebę kościoła, na wspomożenie krewnych, ubogich, wdów у sierot z intencyą у chwałą pana Boga w Troycy swiętey, na pomoc bliźniego i swoie w niedostatku.

Aprobacya. Ja W. Xiądz Erazmus w Ingolsstadzie w Bawaryi sławny w Akademii mathematyki professor, przysięgam i zeznaie kapłańską wiarą, ze ta książka iest prawdziwa y aprobowana przez WImc Xiedza Prowincyała Stanisława Egeda I-go Sierpnia 1758 roku.

Informacya 1-wsza. I-o. Kto te książkę ma, a cięszkoscią potrzeby przyciśniony, niechay ią używa przy dobrey intencyi, w stałym przedsięwzięciu, wy i o wszy aby nie zostawał w grzechu śmiertelnym. 2-do. Zaczynaiąc to dzieło, ma 3 mszy naiąć у na swą intencyą wysłuchać. 3-tio. Powinien mieć [мб. sumienie] czyste przez spowiedź. 4-to. Gromnice powinien mieć zapaloną trzymaiąc w ręku i swice w latarni. 5-o. To dzieło może począć w Wtorek lub w Sobotę, we dnie lub w nocy od godziny 12-tey do godziny 1-szey, w izbie lub na dworze, w 3 dni przed nowiem lub w dzień samego nowiu.

Informacya 2-ga. Nim zaczniesz kres, byi się 3 razy w piersi, у mów: «O Jezu Zbawicielu świata, odpuść mi wielkiemu grzesznikowi». Weź palmę, kreyde święconą na 3 króli, gromnice rozpaloną, у tak zaczynay. 1. «Ten 1-szy kres ia czynie w imie Boga Oyca, przez moc lego boską, przez miłosierdzie Jego nayswiętsze, a stworzenie świata, niech mi zawiązany będzie ten 1-szy kres». 2. «Ten 2-gi kres ja czynie w imie Boga Syna, przez moc Jezusa Chrystusa, przez gorszką mękę у śmierć na krzyżu Jego a odkupienie narodu ludzkiego, niech mi będzie zawiązany ten 2-gi kres». 3. «Ten 3-ci kres ia czynie w imie Boga Ducha Świętego, przez Jego boski Majestat, przez Jego nieodkładną łaskę у przez Jego święte zawiązanie, niech mi będzie zawiązany ten 3-ci kres. A w imie Tróycy przenayswiętszey, którey boskie przeżegnanie, niechay nam przyzegna ten cały kres». Teraz mów Oycze nasz 3 razy, Zdrowaś Marya 3 razy, Wierze w Boga 3 razy, 7-dm słów, które Pan Chrystus na krzyżu umieraząc mówił, 3 razy.

NB. «Nad kresem у nademną 7 boleści Nayswiętszey Panny Maryi, Męka Chrystusowa przedemną, przyczyna s. za mną. Kto te 3 rzeczy przemoze, niech czyni zemną co zmoże».

NB. W tym kole wiele osób, aby tyle sprawiedliwych, do siebie przyiąć możesz, a naylepiey w 3 osoby, z których ksiądz ieden w aparatach, świeckich zaś 2 bydź powinno.

NB. Bespieczniey iest mieć sznurek, na którey nicie czysta dziewczyna w 7-mych latach przędła, у tym sznurkiem koło czyli kres obwodzić.

Formularz.

Modlitwa. Ja N. N. ubogi, grzesznik wielki przed panem Bogiem wszechmogącym у nayswiętszą Panną Maryą у wszystkiemi SS. у przed tym chrześćiańskim katolickim kościołem, wyznaie, zem wielce у cięszko zgrzeszył w moiey młodości у do tego czasu myslą, mową у uczynkiem, które to każde moie grzechy wyznawam przed moim Panem Bogiem wszechmogącym, załuiąc tego serdecznie, izem one popełnił przeciwko miłości P. Boga, zuchwale у z zapamiętałością moią przeciwko nayswiętszemu przykazaniu Jego. Teraz przepraszaiąc Cie, Pana Boga mego, z iak naigłębszą moią pokorą, żebrząc odpuszczenia, у niechayze przez rany Jego nayswiętsze, gorszkie Mękę у śmierć naydroższą będą mi odpuszczone. Ja tobie Panie sam zgrzyszyłem, ach zgrzyszyłem przeciwko woli Pana moiego! Ach niepamiętay Panie wielkości grzechów moich, a odpuść mi o Panie moie złe urczynki у wszystkie zbrodnie moie, niech przezemnie iako chmura pod niebem nikną, iako mgła giną! O Panie móy naydobrotliwszy, nie wchodź w sąd z grzechami moiemi! O Panie móy naydobrotliwszy у naymiłosiernieyszy, iuz się obiecuie polepszyć у twoy nayswiętszy Majestat więcey nie obrażać ani słowy, ani zmysłami ani uczynkami. Teraz Cie proszę, o Panie у Boże móy naymilszy у naydobrotliwszy, abyś wszystkie w miłosierdziu twoim zachował, у twoią wieczną chwałą zmazał. Proszę Cie pokornie, obacz więze ubustwa moiego у w twoim Nayswiętszym obiecaniu sprowadź słowo twoie. Jakoś rzekł: Ja was wołam у w tym czasie tego strachu was nie opuszczę. To ia Ciebie nie opuszczę, o Panie Boże Sabaoth. Boże wielki, bądź łaskaw dla mnie, wspomóż mie w moim ubustwie. Ja cały dzień chodząc w smutku, strachały się we mnie kości moie, у wielce zasmucony chodziłem we dnie у w nocy. Jestem przymuszony chleb z popiołem zmieszany pozywać. Ale ty Panie obiecałeś mi przez twego S. sługę Eremiasza, у [зам. iz] słowem imienia nayswiętszego tego diabła odzeniesz у całą armią duchów oddalisz, aby Ci uwierzyli, ześ ty iest Pan у własny Bóg. Temiz to ia wołam słowy у obciążam tego ducha, który tu w tym mieyscu iest, przez twoie nayswiętsze imię у obiecanie twego dobrotliwego słowa, у co w tey książce upisanego znayduie się. Przez Maiestat, moc у chwałę Twoie niech przymuszeni będą у niech przybywaią a naszemu żądaniu niech zadosyć uczynią. Gdy to odbierzemy, Ciebie chwalić teraz, zawsze, przez całe nasze życie nie przestaniemy.

NB. Gdy to iest uczynione, mówi się spowiedź powszechna:

Ja N. N. przyznam się Panu Bogu wszechmogącemu w Tróycy Swiętey iedynemu у nayswiętszey Pannie Maryi, Świętemu Michałowi Archaniołowi, S. Janowi Chrzcicielowi у SS. Apostołom Piotrowi у Pawłowi, wszystkiem Świętym, ze ia wiele у cięszko zgrzeszył myślami, mowami у uczynkami. Moia wina, moia naywiększa wina! Przetoz ia proszę nayswiętszey panny Maryi, S. Michała Archanioła у Świętego Jana Babtisty, SS. Apostołów Piotra у Pawła у wszystkich Świętych, proście za mną do Pana Boga.

1-sze Obciążenie. Słuchay, Tafryelu, ia niegodny sługa boży N. N. wołam у obciążam cie przez ten wiek, zkąd sam naymiłosiernieyszy Pan Bóg wyszedł, przez moc boską, która niebu, piekłu у ziemi iasnieie, przez wielką wszechmocność niyswiętszey Troycy, przez to słowo stało się, wszystko co się na świat stworzyło, przez te dusze, które Pan Bóg dał pierwszemu człowiekowi Adamowi w raju, przez wolność у moc, którą Pan Bóg temu pierwszemu stworzeniu naznaczył, przez to chcenie, gorliwość, którą Pan Bóg naywyszszy dla pierwszych rodziców stworzył у onych oddał S. Michałowi Archaniołowi, który Lucyphera z wszystkiemi jego towarzyszami w piekło wtrącił, dla nieuczsczenia у pokory, który wiele narodów w niebie, w piekle у na ziemi swą pychą napełnił, żebyś ty w oka mgnieniu w wszelkiey cichości у milczeniu bez naymnieyszego szelestu у sztuku w osobie człowieka młodego, w sukniach przedemną się stawił, a na moie żądanie dziewięć set dziewiędziesiąt у dziewięć tysięcy dukatów w złocie, w prawdziwey у dobrey chodzącey monecie teraz bez naymnieyszego fałszu, oszukania у bez naymnieyszey szkody ciała у duszey moiey у moich towarzyszów w domu у w nim mieszkaiącym.

2-gie Obciążenie. Słuchay, Tafryelu, ia wołam у obciążam cie przez iedno Bóstwo, przez moc у sławę Troycy przenayswiętszey, przez modlitwę, przez niewinną krew Jezusa, przez Boga Jakuba у Tobiasza, przez moc Jakuba, przez złorzeczenie boskie nad Kainem wymówione, przez wołającego Mesyasza, przez pokorę Moyzesza [i] Mesyasza, azebys mi się w prętkośći obiawił у moie żądanie wypełnił, bez żadnego ociągania у szkody na duszy у ciele.

3-cie Obciążenie. Słuchay, Tafryelu, ia wołam у obciążam cię przez 12 pokolenia, przez błogosławieństwo Abrahama, przez dobroć, którą Mesyasz Izraelowi ukazał, przez pobożnego Abrahama, przez anioła z nieba zachodzącego, przez króla Dawida, przez to wszystko, na co Korneliusza Agrypy duch iest, przymuszony będziesz, żebyś ty zaraz w tym okamgnieniu у wszelkiey cichości у w iedney piękney ludzkiey postacyi, w którey ia cię widzieć chce, obiawił mi się, a przedemną położył 999 000 dukatów w dobrey a szczerozłotey monecie. Co ia tobie rozkazuie, żebyś to uczynił w wszelkiey cichości, pokoiu, któryś w niebie у na ziemie у w piekle temu nayswiętszemu Bogu wiernie obowiązany iest do posłuszeństwa.

4-te Obciążenie. Słuchay, Tafryelu, oto ia obciążam у wołam сіє, у przez te iedne przysięgę chce cie ku mnie zwabić, którą król Dawid temu naywyźszemu Bogu uczynił, przez krew Jakubowe, przez którą on się temu łaskawemu Panu Bogu obowiązał, przez te słowa które gorliwość boskę od Dawida odwrucili, przez te słowa, które wszechmogący Pan Bóg przysposobił, znalazł ich w Panu у woła, ze są w naukach, у on mie wysłucha. Jam miał moie oczy ku górom. Ty mi pomosz, o Panie! Moia pomoc iest od Pana, ten co niebo у ziemie stworzył bez odwłoki, у trzyma mie. Ci Israelitowie opatrzeni są у Pan zachowaie od wszelkiego złego. Twóy wychod у przychód az do wieku! Przez te słowa ja ciebie obciążam, ażebyś ty w mey przytomności zaraz się w iednym oka mgnieniu stawił, a przyniósł mi 999 000 dukatów у one tu położył, bez naymnieyszego szelestu w dobrym, pięknym у przednim złocie chodzącym, tuteyszey monecie, a tak istotnie słowa są, które z woli naywyzszego Boga у mocności Jego pochodzą.

5-te Obciążenie. Ja wołam i obciążam cie, Tafryelu, у chce cie mieć przedemną przez to naydrozsze słowo, jakie stało się, którym Pan Bog niebo, ziemie, wszystkie elementa у żywioły stworzył, co iest z Jego zbytney Miłości, przez ten grzech, któren ukaranie wylew na siebie zciągnoł, przez przysięgę Boską, które Noe [в рукоп[исі] хибно: noc] w arce o trzymfał – далі чогось бракує, видно, переписчик пропустив цілий рядок оригіналу] swoicy у nieobiecał więcey potopem świat karać, ia ciebie obciążam przez swiętobliwość, sprawiedliwość, opatrzność, dobrotliwość у wszechmocność Boską, żebyś ty zaraz w mey przytomności w kształtney ludzkiey osobie obiawił mi się у mnie zadosyć uczynił, w mey potrzebie у żądaniu moim.

6-te Obciążenie. Słuchay, Tafryelu, ia wołam у obciążam сіє, у chce cie mieć przedemną przez chwałę Boską у miłosierdzie, przez rade Tróycy przynayswiętszey, która chciała opatrzyć ludzką kreaturę, żebyś ty na moie potrzebę dodał mi tego, co ja od ciebie potrzebuie. Panie Boże ratuy twoie sługi w wielkim frasunku, kłopotach у ubóstwie, iakoś ty ratował Enocha у Eliasza w tym mizernym у przemiiaiącym święcie, f Opatrz mie у twoie sługi, o Panie, jakoś wybawił Joba. | Wybaw mie o Panic z moiego ubustwa, iakoś wybawił Izaaka od śmierci z iego oyca Abrahama ręku. f Wybaw tez, o Panie, twe sługi z ubustwa, jakoś wybawił Lota z Sodomy у Gomory, f Jakoś wybawił Moyzesza z niewoli у ręku Faraona króla Egipskiego t У iakoś wybawił Daniela z lwiey jamy. t Wybaw у mnie, o Panie, iakoś wybawił 3-ie dzieci z pieca ognistego у z ręku tego niesprawiedliwego króla, t Wybaw mie, o Panie, iakoś wybawił Dawida z ręku srogiego Goliada. t Tak у mie wybaw, iakoś wybawił S. Piotra z ręku tyrana, V. S. Tekle z paszczeki lwiey, S. Zuzane z potwarzy. Tak у mie wybaw z paszczeki nieprzyiaciela, jakoś wybawił twoie nayswiętsze Matkę z ręku 3 tyranów, tak wybaw mnie i twoie sługi o Panie z ubustwa.

7-me Obciążenie. Słuchay, Tafryelu, ia ciebie obcięzam przez te chwałę у moc Boską w wybawieniach S. Enocha у Elisza [sic!] z tego okrutnego świata, przez wybawienie Abrahama przed niewiastami, przez wybawienie Lota z miasta Sodomy, у z tych ognistych płomieniów, przez wielkie słowa Adonay + Agla + Tetragramaton, verbum caro factum est et habitavit in nobis, + quis ut Deus + Ego sum qui sum + vita + veritas + et via + ażebyś ty w tym oka mgnieniu, bez żadnego szelestu у szkody przedemną stanoł у me żądanie wypełnił, to iest mnie 999 000 dukatów prawdziwych przyniósł.

8-me Obciążenie. Słuchay, Tafryelu, ia obciążam cie przez te miłość Boga Oyca ku rodzajowi ludzkiemu, iz ón z miłości у miłosierdzia ku temuż Jednorodzonego Syna na odkupienie tegoż na świat zesłać raczył, przez pozdrowienie Archanioła Gabryela у chwałę tegoż, przez krew naydrozszą Jezusa, przez przebodzenie boku у serca Jego, у przez 7 boleści nayswiętszey Panny Maryi Matki Jezusa Chrystusa, przez Jego nayswiętsze у naydroższe dusze, Jego najświętsze człowieczeństwo, przez przenayswiętsze 5 ran, przez słowa Jego: Jach Jestu + Echeie + Jehowa + Jesse Assa + Helikaia + Turhote Aserlicheie + Adonai + Abba + Athanatos + Sec + Alpha + et Omega + Tin + parę + przez 4 Evangelistow + przez Michała Archanioła, Gabryela у Rafaela у przez wszystkich SS. Cherubinów у Serafinów, przez święte 5 straszne słów, przez słowo się ciałem stało, przez czystość nayswiętszey panny Maryi, przez iey nabożne serce, przez iey niepokalane ciało, w którym Bóstwo у człowieczeństwo 9 miesięcy zostawało, przez iey zbawienną śmierć у przez prawdę SS. Ewangelistów, przez te 3 kolce, które w głowie Jezusowey utknęły; te przyczyną są przyniewolić у przymusić ciebie ku przyniesieniu żądanych 999 000 dukatów, które w tym momencie [masz] przynieść w złocie holenderskim. Wszystkie morderstwa, Tafryelu, niech cie tak długo morduią, az ty uczynisz memu chceniu zadosyć, przez nayswiętsze у naydrozsze krople krwi, których było 30 400, które wypłynęły z nayswiętszego ciała Jezusa Chrystusa, któremu iest o wszystkim wiadomo, +++ ciebie duchu trapi tak długo, póki mego chcenia nie wypełnisz. Ale nayswiętsze rany Jezusa Chrystusa 5405 niech cie do tego zniewolą у przymuszą, abyś mi był posłuszny.

9-te Obciążenie. Słuchay, Tafryelu, ia cie wołam у obciążam w Imie Oyca + у Syna + у Ducha i Świętego, przez słowa quis ut Deus + sum qui sum, via, veritas et vita [Перелік магічних слів при заклинанні. – Упоряд.].

Gdy co usłyszysz lub uwidzisz, mów tak:

To pierwsze: Bog nasz Pan Jezus Chrystus, bądź przy mnie у przy moiey duszy teraz i w godzinie śmierci moiey у każdego czasu. Przez te moć у chwałę Boską pytam cie się Tafryelu, jesteś ty, rozumisz у słyszysz, o co ia cie obciążam у żądam? A iak teraz te moie żądania wypełnisz, to się niech stanie w Imię Tróycy przenayswiętszey, w Imię Oyca + у Syna + У Ducha Świętego +.

Pуt[anie]. Tu się będzie duch pytał: co ty potrzebuiesz?

Odp[o wiedź]. Ja N. N. w naszey biedzie potrzebuie 999 000 dukatów, które albo w morzu utopione albo w ziemi zakopane są, które żebyś mi przez tumultu у strachu w tym oka mgnieniu bez zadney sprzeczki przyniósł.

Obciążenie Skarbu. Ja ciebie obciążam skarbie przez nayswiętsze 5 ran, przez te 5 słów, które kapłan powiada, przez które on niebieskiego Oyca ściąga do tego nayswiętszego cymboryum. Ja was duchowie, posiadacze skarbu tego, obciążam przez 7 boleści nayswiętszey Panny Maryi, abyście wy w imię Boga Oyca + у Syna + у Ducha Swięt[ego] + odeszli у nam nic nie szkodzili.

Nakoniec tak powiedz: Idz w pokoiu ty poszłuszny duchu, któryś nam skarb pożądany przyniósł, a ia ieszcze cie raz przez wszystkie juz powiedziane słowa obciążam, abyś ty, ieśli cie będziemy potrzebować, znowu przyszedł, у nam nasze żądanie wypełnił. Teraz idź w pokoiu od nas, a odeydź bez wszelkiey szkody mey у moich towarzyszów у tych wszystkich, co w całym domostwie są, a idz na twoie mieysce, zkąd ies przyszedł, w Imię przenayswiętszey Tróycy Boga Oyca + Boga Syna + Boga Ducha Swięt[ego] + a Słowo stało się ciałem.

Lunarya, ziele, rośnie na wielkich skałach kamienistych, ma od ziemi korzeń czerwony, rośnie po prawey stronie nachylaiąc się ku ziemi, liście ma okrągłe iak szelągi, co dzień po iednym listku przybywa, na pełnią ma wszystkie listki, nayprędzey go znaydziesz. Kto to ziele przed schodem słońca na proch utłucze, niech roztopi srebra nayprzednieyszego, a obróci się w złoto.

[Виклик через екзорцизм до святих, виданий В. ксьондзом Еразмом в Інгольштадті, професором математики.

Екзорцизм усіх духів, а особливо Тафріеля, аби з’являвся за волею людини. Ця праця потрібна людині у важких нестатках, зокрема на потребу костелу, на допомогу рідним, убогим, вдовам і сиротам з наміром і прославою Господа Бога у святій Трійці, на допомогу ближньому і собі в злиднях.

Апробація. Я, В. ксьондз Еразм в Інгольштадті в Баварії, відомий в Академії професор математики, присягаю і свідчу священичою вірою, що ця книжка правдива і схвалена Вельмишановним ксьондзом-провінціалом Станіславом Егером 1-го серпня 1758 року.

Інформація 1-ша. I-o. Хто має цю книжку і є придавлений тягарем потреби, нехай вживає її з добрим наміром, із твердим переконанням, пильнуючи, щоб не бути в смертельному грісі. 2-о. Розпочинаючи ту справу, повинен 3 меси найняти і у своєму намірі вислухати. 3-ціо. Мусить мати чисте [мб. сумління] через сповідь. 4-то. Громницю повинен мати, запалену тримаючи в руці, і свічку в ліхтарі. 5-о. Ту справу може розпочати у вівторок або в суботу, вдень чи вночі від 12-ї до 1-ї години, в хаті або надворі, за три дні перед новим місяцем чи в день нового місяця.

Інформація 2-га. Заки почнеш межу, бийся тричі в груди і мов: «О Ісусе, Спасе світу, помилуй мене, великого грішника». Візьми пальму, крейду, свячену на 3 королі, запалену громницю і починай так. 1. «Цю першу межу я роблю в ім’я Бога-Отця, за Його Божою могутністю, за Його найсвятішим милосердям і сотворенням світу, хай мені буде замкнена ця 1-ша межа». 2. «Цю другу межу я роблю в ім’я Бога-Сина, за могутністю Ісуса Христа, за Його гіркі муки і смерть на хресті, за викуплення роду людського, хай мені буде замкнена ця друга межа». 3. «Цю третю межу я роблю в ім’я Бога – Святого Духа, за Його Божою величчю, за Його постійною ласкою і за Його святим благословенням, хай буде мені замкнена ця третя межа. А в ім’я найсвятішої Трійці, від якої Боже хрещення, нехай нам перехрестить ці всі межі». Тепер тричі мов «Отче наш», тричі «Богородице Діво», тричі «Вірую», тричі – сім слів, які Господь Христос, умираючи, сказав на хресті.

NB. «Над межею і наді мною 7 болей найсвятішої Діви Марії. Мука Христова переді мною, причина с[вята] за мною. Хто ті З речі переможе, хай робить зі мною, що зможе». NB. До цього кола кілька осіб, аби лише праведних, до себе прийняти можеш, та найкраще 3 особи, з яких одна – священик у ризах, двоє ж інших мають бути світськими.

NB. Безпечніше мати мотузку, нитки якої пряла чиста дівчина 7 років, і тою мотузкою коло або межу обводити.

Формуляр

Молитва. Я, NN убогий, великий грішник перед всемогутнім Господом Богом, і найсвятішою Дівою Марією, і всіма с[вятими], і перед тим християнським католицьким костелом визнаю, що багато і важко грішив від своєї молодості н до цього часу думкою, словом і ділом, усі свої гріхи визнаю перед моїм всемогутнім Господом Богом, каюся щиро, що їх сповнив супроти любові Г[оспода] Бога, зухвало й із запеклістю своєю всупереч найсвятішим заповідям його. Тепер перепрошую Тебе, Господи Боже мій, з якнайглибшою покорою, молю про відпущення, і нехай через найсвятіші Його рани, важкі муки і найдорожчу смерть відпустяться мені. Я тобі, Господи, сам згрішив, ох, згрішив супроти волі Господа мого! Ох, не пам’ятай, Господи, усіх моїх гріхів, а прости мені, о Господи, мої злі вчинки і всі злодіяння мої, хай щезають від мене, як хмара на небі, як імла, хай зникають! О Господи мій найдобросердніший, не судися зі мною за гріхи мої! О Господи мій найдобросердніший і наймилосердніший, вже обіцяю поправитися і твою найсвятішу велич більше не ображати ні словами, ні думками, ані вчинками. Тепер прошу Тебе, о Господи і Боже мій наймиліший і найдобросердніший, щоби все за милосердям твоїм зберіг і твоєю вічною славою очистив. Прошу Тебе покірно, поглянь на пута вбогості моєї і за твоєю найсвятішою обіцянкою спровадь слово твоє. Бо ти казав: Я вас кличу, і в час страху вас не покину. То я Тебе не покину, о Господи Боже Саваоф. Боже великий, будь ласкавий до мене, допоможи мені в моїй убогості. Я цілий день ходжу смутний, лякалися в мені кості мої, і дуже засмучений ходив я вдень і вночі. Мушу хліб, змішаний із попелом, споживати. Але ти, Господи, обіцяв мені через твого с[вятого] слугу Єремію, що слоном найсвятішого імені того диявола виженеш і цілу армію духів віддалиш, щоб тобі повірили, що Ти є Господь і істинний Бої. Тому-то я кличу словами і наказую тому духові, який тут, у цьому місці є, Твоїм найсвятішим ім’ям, і обіцянкою твого добросердого слова, і тим, що записане у цій книжці. Величчю, могутністю і славою Твоєю нехай примушені будуть і хай приходять, а наше веління хай добре виконують. Коли це сповниться, тебе прославляти нині, і завжди, і все наше життя не перестанемо.

NB. Коли це виконано, мовиться загальна сповідь:

Я, NN, зізнаюся всемогутньому Господу Богу в Трійці Святій єдиній і найсвятішій Діві Марії, святому архангелові Михаїлові, с[вятому] Іванові Хрестителеві і с[вятим] апостолам Петрові й Павлові, всім святим, що я багато і тяжко грішив думками, словами й учинками. Моя провина, моя найбільша провина! Тому я прошу найсвятішу Діву Марію, с[вятого] архангела Михаїла і святого Івана Баптиста, с[вятих] апостолів Петра й Павла і всіх святих: просіть за мене Господа Бога.

1-ше веління. Слухай, Тафріелю, я, негідний раб Божий NN, кличу і велю тобі тим віком, звідки сам наймилосердніший Господь Бог вийшов, силою Божою, яка небу, пеклові й землі ясніє, великою всемогутністю найсвятішої Трійці, тим словом, що все на світі створило, душею, яку Господь Бог дав першій людині, Адамові, в Раю, свободою і могутністю, які Господь Бог тому першому створінню призначив, хотінням і старанністю, які найвищий Господь Бог для праотців створив і віддав тих с[вятому] архангелові Михаїлові, котрий Люцифера з усіма його товаришами в пекло скинув через непослух і непокору, Люцифера, який багатьох народів на небі, в пеклі й на землі своєю пихою наповнив, щоб ти миттю, в цілковитій тиші і в мовчанці, без найменшого шелесту і грюку, в особі молодої людини, в одежі переді мною з’явився, а моя вимога – дев’ятсот дев’яносто дев’ять тисяч золотих дукатів, у справжній і добрій обіговій монеті, зараз, без найменшого фальшу, ошукання і без найменшої шкоди для тіла і душі моєї, моїх товаришів і мешканців дому.

2-ге веління. Слухай, Тафріелю, я кличу і велю тобі єдиним Божеством, силою і славою найсвятішої Трійці, молитвою, невинною кров’ю Ісуса, Богом Якова і Товія, силою Якова, Божим прокльоном, вимовленим над Каїном, волаючим Месією, покорою Мойсея [і] Месії, щоб ти мені хутко об’явився і мою вимогу виконав, без найменшого зволікання і шкоди для душі й тіла.

3-тє веління. Слухай, Тафріелю, я кличу і велю тобі 12 поколіннями, благословенням Авраама, благом, яким Месія Ізраїлеві явився, побожним Авраамом, ангелом, що з неба сходить, царем Давидом, усім тим, на чому є дух Корнелія Агрипи: змушений будеш тут і миттю у цілковитій тиші і в єдиній гарній людській постаті, в якій тебе бачити хочу, об’явитися мені, а переді мною покласти 999 000 дукатів у добрій і щирозлотній монеті. Те, що я тобі наказую, щоб ти учинив у цілковитій тиші, мирі, ти, що в небі, і на землі, і в пеклі тому найсвятішому Ботві вірно зобов’язаний служити.

4-те веління. Слухай, Тафріелю, оце я велю і кличу тебе тією присягою, яку цар Давид найвищому Богові дав, хочу тебе до себе звабити кров’ю Якова, що нею він ласкавому Господеві Богу зобов’язався, тими словами, які ревність Божу від Давида відвернули, словом, що його всемогутній Господь Бог усиновив, словом, що волає у премудростях, – знайшов я його у Господа, і він вислухає мене. Я підносив свої очі вгору. Тут мені допоможи, о Господи! Допомога мені – від Господа, того, що небо й землю сотворив без зволікання, і мене тримає. Ізраїльтяни застережені, і Господь береже їх від усякого злого. Твій вихід і прихід аж до віку! Цими словами я тобі велю, щоб ти в моїй присутності зараз миттю об’явився і приніс мені 999 000 дукатів і поклав їх отут, без найменшого шелесту, в доброму, гарному і щирому золоті, в тутешній монеті; такими істотними є слова, що походять з волі найвищого Бога і могутності Його.

5-е веління. Я кличу і велю тобі, Тафріелю, і хочу мати тебе перед собою, тим найдорожчим словом, яке сталося, яким Господь Бог небо, землю, всі елементи і стихії сотворив, що є з його надмірної Любові, тим гріхом, який вилив покари на себе стягнув, присягою Божою, яку Ной у ковчезі отрим[ав – далі чогось бракує, видно, переписчик пропустив цілий рядок оригіналу. – І. Ф.] своєї і обіцяв більше потопом світ не карати, я тобі велю святобливістю, справедливістю, засторогами, добросердістю і всемогутністю Божою, щоб ти зараз, у моїй присутності у вигляді людської особи об’явився мені і мою волю вчинив, задля моєї потреби і бажання мого.

6-е веління. Слухай, Тафріелю, я кличу і велю тобі, і хочу мати тебе перед собою, славою Божою й милосердям, радою найсвятішої Трійці, яка хотіла зберегти людське створіння, щоб ти на мою потребу додав мені того, що я від тебе потребую. Господи Боже, рятуй своїх слуг у великій журбі, клопотах і нестатках, як ти рятував Еноха та Іллю в цьому мізерному і минущому світі, + Збережи мене і твоїх слуг, о Господи, як спас Іова. + Спаси мене, о Господи, з моєї нужди, як ти спас Ісаака від смерті з руки його батька Авраама, + Спаси також, о Господи, твоїх слуг з убогості, як ти спас Лота з Содому і Гоморри. + Як ти спас Мойсея з неволі і рук фараона, царя єгипетського, + і як ти спас Даниїла з лев’ячої ями. + Спаси й мене, о Господи, як ти спас 3-х дітей з вогняної печі і від рук того несправедливого царя, + Спаси мене, о Господи, як ти врятував Давида від рук жорстокого Голіафа. + Так і мене спаси, як врятував с[вятого] Петра з рук тирана, мученицю Теклю з левиної пащі, с[вяту] Зузанну від потвори. Так і мене спаси з пащі ворога, як ти врятував твою найсвятішу Матір від рук 3-х тиранів, так спаси мене і твоїх слуг, о Господи, з убогості.

7-ме веління. Слухай, Тафріелю, я тобі велю славою і силою Божою у спасінні с[вятих] Еноха та Іллі з цього жорстокого світу, спасінням Авраама перед жінками, спасінням Лота з міста Содому і з того вогнистого полум’я, великими словами Адонай + Агла + Тетраграма [імена Бога]. Слово стало плоттю й оселилося серед нас + що від Бога + Я є той, хто є + життя + істина + і дорога щоб ти цієї ж миті без жодного шелесту і шкоди переді мною став і моє бажання виконав, тобто мені 999 000 справжніх дукатів приніс.

8-ме веління. Слухай, Тафріелю, я велю тобі тією любов’ю Бога Отця до людського роду, що Він з любові й милосердя до нього Єдинородного Сина на його відкуплення послати в світ вирішив; вітанням архангела Гавриїла і славою його; найдорожчою кров’ю Ісуса; пробиття боку і серця Його і 7-ма болями найсвятішої Діви Марії, Матері Ісуса Христа; Його найсвятішою и найдорожчою душею, Його найсвятішою людською природою; Його найсвятішими 5 ранами; Його словами 4-ма євангелістами + архангелами Михаїлом, Гавриїлом і Рафаїлом і всіма с[вятими] херувимами й серафимами; святими 5 страшними словами; воплоченим словом; чистотою найсвятішої Діви Марії, її побожним серцем, її непорочним тілом, у якому Божество й людська природа 9 місяців перебували, її спасенною смертю і правдою с[вятих] євангелістів; тими 3 тернинами, які в голову Ісуса ввіткнулися; все це є причиною, щоб приневолити й примусити тебе принести жаданих 999 000 дукатів, які в тій хвилі [мусиш] принести в голандському золоті. Всякі тортури, Тафріелю, хай мучать тебе доти, поки не вволиш моєї полі, найсвятішими й найдорожчими краплинами крові, яких було 30 400 і які витекли з найсвятішого тіла Ісуса Христа, якому про все відомо. +++ Тебе, духу, хай мучить доти, поки мого бажання не вволиш. А найсвятіших 5405 ран Ісуса Христа хай тебе до цього приневолять і змусять, щоб ти був мені слухняний.

9-е веління. Слухай, Тафріелю, я тебе кличу і велю тобі в ім’я Отця + і Сина + і Духа + Святого, словами що від Бога + той, хто є дорога, істина і житія.

Коли щось почуєш або побачиш, кажи так:

Перше: Боже наш, Господи Ісусе Христе, будь при мені і при моїй душі тепер, і в годину моєї смерті, і повсякчас. Силою і славою Божою питаю тебе, Тафріелю, чи ти тут, чи розумієш і чуєш, що я тобі велю і чого прагну? А якщо зараз це моє бажання сповниш, хай це станеться в ім’я найсвятішої Трійці, в ім’я Отця + і Сина+ і Святого Духа +.

Пит[ання]. Тут дух спитає: чого потребуєш?

Відп[овідь]. Я, NN, в нашій біді потребую 999 000 дукатів, що або в морі втоплені, або в землі закопані, котрі б ти мені без метушні і страху тієї ж миті без жодної суперечки приніс.

Веління скарбові. Я тобі велю, скарбе, найсвятішими 5 ранами, тими 5 словами, що їх священик каже, якими він Небесного Отця стягає до найсвятіших дарів. Я вам, духи, володарі цього скарбу, велю 7 болями найсвятішої Діви Марії, щоб ви в ім’я Бога Отця + і Сина + і Свят[ого] Духа + відійшли і нам не шкодили.

Нарешті так кажи: Іди в мирі, ти, слухняний духу, який нам пожаданий скарб приніс, а я ще раз усіма вже сказаними словами велю, щоб ти, якщо будемо погребувати тебе, знову прийшов і нам нашу волю сповнив. Тепер іди в мирі від нас і відійди без будь-якої шкоди для мене, і моїх товаришів, і тих усіх, що в цілому обійсті є, і йди на своє місце, звідки прийшов, в ім’я найсвятішої Трійці, Бога-Отця + Бога-Сина + Бога Свят[ого] Духа +. А слово стало тілом.

Lunaria, зілля, росте на великих кам’янистих скелях, має від землі червоний колір, росте з правого боку, нахиляючись до землі, листя має округле, як шеляги, щодня один листок додається, під час повного місяця має всі листочки, найперше знайдеш його. Хто це зілля перед сходом сонця розітре на порох, хай розтопить найщирішого срібла, то перетвориться на золото (польськ., спотв.). – Упоряд.].

До примівок і заклинань, надрукованих у сьому томі, властивих варіантів не знаходимо ані у Єфименка, ані в багатій збірці білоруських заклинань Романова; є тільки деякі аналогії в будові примівок, деякі подібні уступи і терміни. І так, з першою примівкою від лойки (стор. 44 – 45) пор. Ефименко, 16, ч. 49; вичислення святих подібне до того, як у нас на стор. 48, 56, див. Романов, V, 6 – 8; з нашим «Хархайлом-Міхайлом» (стор. 51) пор. Ефименко, 18, ч. 53; вичислення різлородних людей, що могли наслати хоробу (у нас стор. 52, 55) пор. Романов, V, 9, ч. 24; Ефименко, 26, ч. 75, 76; примівку від рожі (у нас стор. 54) пор. Ефименко, 52, ч. 166, 167; джерела хороби в різних заняттях людських (у нас стор. 55) пор. Романов, V, 10, ч. 26; джерела хороби в очах (у нас стор. 55) пор. Ефименко, 26, ч. 75; молитву до води (у нас 56, 66) пор. Ефименко, 26, ч. 76; вигонювання хороби з різних суставів (у нас стор. 57) пор. Ефименко, 27, ч. 76; формулу «не маєш діла до білого тіла» і т. д. (у нас стор. 69) пор. Ефименко, 26, ч. 74. Про «водицю єлиницю», з котрої зроблено «воду Єлену», з ідентифіковану з «непочатою водою», див. Ефименко, 29, ч. 85, 97; Чубинський, І, 43.


Примітки

Ця післямова вперше надрукована у вид.: Етнографічний збірник. – 1898. – Т. 5. – С. 230 – 237 (Поправки і доповнення), без підп. Авторство: Дорошенко В. Спис творів Івана Франка з додатком статей про нього і рецензій на його писання / Матеріали до української біографії видає Бібліографічна комісія Наукового товариства ім. Т. Шевченка. – Львів, 1930. – Т. 4. – Вип. 2. – С 156 (№ 3261); Мороз М. О. Іван Франко. Бібліографія творів. – С. 297 (№ 3466).

Подається за першодруком.

Аккадійці – мешканці Аккаду (Агаде), давнього міста, а згодом – північної області Південного Дворіччя (тепер територія Іраку), одного з найдавніших центрів семітського населення Вавилонії.

Вавилоняни – мешканці Вавилонії, давньої рабовласницької держави в Месопотамії (територія сучасного Іраку), яка існувала від початку 2 тис. до н. е. до 539 р. до н. е. і мала столицю м. Вавилон (з XIX ст. до н. е.).

Парси – прихильники парсизму (сучасна назва зороастризму) – релігії стародавніх народів ряду країн Азії. Нащадки давніх персів, послідовники зороастризму, тепер нечисленні групи в Індії (в районі м. Бомбей) та Ірані.

Жиди-кабалісти – євреї, прихильники кабали, теософського напряму в юдаїзмі, викладеного у священній для кабалістів книзі Зогар – містичному коментарі до Мойсеєвого П’ятикнижжя.

Спіритизм – містична віра у потойбічне життя душ померлих і в можливість спілкування з ними.

Медіумізм – за уявленням спіритів, посередництво медіумів між людьми та світом духів.

Окультизм – містичне вчення, що визнає можливість безпосередніх зносин із потойбічним світом.

Тафріель (Тагріель) – ангел. Про нього йдеться у Франковій статті «Церковнослов’янський апокриф про 72 імені Бога».

Фауст – герой німецької легенди, яка виникла за часів Реформації, вчений, який заради знань, багатства і мирських насолод уклав договір з дияволом (Мефістофелем). Історична особа, про яку збереглись спогади сучасників (XVI ст.). Наприкінці XVI ст. Фауст став героєм німецьких «Народних книг». Існувало багато літературних обробок легенди (К. Марло, Ф. Мюллер, Й.-В. Гете, Г. Гейне, Т. Манн та ін.). I. Франко переклав першу частину і третій акт другої частини трагедії «Фауст» Гете (див.: 13, 181 – 424).

Кізеветтер (Kiesewetter) Йоган-Готфрід-Карл-Христіан (1766 – 1819) – німецький вчений, популяризатор філософії Канта, автор підручника з логіки, перекладеного російською мовою. Автор праці «Faust in der Geschichte und Tradition. Mit besonderer Berücksichtigung des okkulten Phänonienalismus und des mittelalterlichen Zauberwesens» (1893), на яку Франко написав рецензію (див.: 29, 209) і зробив посилання у даній статті.

Адонай (Adonay) – те саме, що й Господь; слово, яке дозволялося вимовляти замість істинного імені Бога.

Агла (Agla) – магічна формула, складена з перших літер єврейської фрази «Нехай твоя могутність буде вічною, Господи»; вважається сильним охоронним заклинанням.

Тетраграма (Tetragramaton) – невисловлюване ім’я Бога, що складається з чотирьох літер і мас символічне значення.

Романов Євдоким Романович (1855 – 1922) – білоруський етнограф і публіцист, інспектор народних училищ у Вітебській губернії Росії. Франко посилається на його етнографічну працю «Белорусский сборник» (т. 4 – 5, 1891).

Олена Луцишин

Подається за виданням: Франко І.Я. Додаткові томи до зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 2010 р., т. 54, с. 215 – 229.