Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Варлаам і Йоасаф

Іван Франко

Старохристиянський духовний роман і його літературна історія


Примітки

Вперше надруковано в ЗНТШ, 1895, кн. 4, с. 1 – 28; з додатком: Рисунки і проби тексту із Крехівського рукопису XVI в. – там же, с. І – XVI: 1896, кн. 2, с. 29 – 80; 1897, кн. 4, с. 81 – 134; кн. 6, с. 135 – 202. Окремий відбиток має назву: Варлаам і Йоасаф. Старохристиянський духовний роман. Розвідка, Львів, 1897, 202 с.

І. Франко тричі починав працювати над докторською дисертацією. Спочатку він опрацював тему про політичну поезію Т. Г. Шевченка. Але консервативно настроєна професура Львівського університету, зокрема О. Огоновський, відхилила її. Через деякий час Франко запропонував на публічний розсуд тему про Івана Вишенського. Її також було відхилено з політичних причин (заперечення викликала не так тема дисертації, як особа її автора). Ступінь доктора філософії Франкові присвоїла вчена рада Віденського університету за працю «Варлаам і Йоасаф – старохристиянський духовний роман і його літературна історія».

В автобіографії, написаній 18 січня 1909 р. на прохання редакції «Herders Konversations Lexikon», учений писав:

«На дисертацію до докторату подав докладну студію про старохристиянський роман про Варлаама та Йоасафа з окремими дослідженнями притчі про однорожця староболгарської переробки, як тоді мені видавалось. Розвідку про самий роман я пізніше грунтовно переробив і розширив докладним аналізом змісту: вона появилась у 1896 – 97 р. в українських «Записках Наукового товариства ім. Шевченка» у Львові, а також окремим відбитком. Розвідку про притчу про однорожця я теж переробив і доповнив новою літературою; вона з’явилась у болгарському перекладі в «Сборнику» болгарського міністерства освіти, т. XIII» (Франко І. Твори в двадцяти томах, т. І, К., 1955, с. 38).

У болгарському виданні праця мала назву «Притчата за еднорога и нейният български вариант», у кн.: Сборник за народни умотворения, наука и книжнина, кн. 13. София. Издава Министерство на Народното Просвещение, 1896, с. 570 – 620. Окремий відбиток: Софія, 1896, 52 с.

У відділі рукописів Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР зберігається німецький текст магістерської дисертації – «Über Barlaam und Josaphat und die Einhornparabel», ф. 3, № 521, автограф, 59 арк.; розрізнені уривки розвідки про Варлаама й Йоасафа українською мовою (ф. 3, № 263, автограф, арк. 1; № 788, автограф, арк. 28 – 29; № 2049, автограф, арк. 1); робочі виписки переважно бібліографічного характеру (ф. 3, № 220, автограф, арк. 38 – 65, 69 – 78, 83 – 100; ф. № 2005, автограф, арк. 21 – 23).

Подається за першодруком.

Подається за виданням: Франко І.Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1981 р., т. 30, с. 314 – 538.