Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Азбучна війна в Галичині 1859 р.

Іван Франко


Примітки

Вперше надруковано в ЗНТШ, 1913 р., т. 114, кн. 2, с. 81 – 116; т. 115, кн. 3, с. 131 – 153; т. 116, кн. 4, с. 87 – 125, звідки й передруковується. В ІЛ зберігаються уривки рукопису цього дослідження, який писано невідомою рукою (ф. 3, од. зб. 617, 744 753). Розходжень з першодруком нема.

У 1912 р. в серії «Українсько-руський архів», т. 8, І. Франко опублікував велику збірку документів «Азбучна війна в Галичині 1859 р. Нові матеріали», на яку він посилається і в даній монографічній праці, основу якої становить авторський аналіз інших джерел, головним чином розповідних (мемуари, епістолярій), науково-публіцистичних пам’яток і деяких офіційних документів державних органів Габсбурзької монархії. В науковий обіг І. Франко вводить і ряд своїх власних архівних знахідок (наприклад, примірник церковнослов’янської книжки, надрукованої латинськими буквами). В праці висловлено ряд заслуговуючих на увагу міркувань історіографічно-методичного характеру, зокрема щодо вивчення історії Галичини в період революції 1848 р. і в період реакції 1849-1859 рр.

Подається за першодруком. У нашому е-перевиданні розділам статті дано назви (у Франка вони мали тільки римську нумерацію).

Подається за виданням: Франко І.Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 47, с. 549 – 650.