Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Поч. 05.1882 р. До І. М. Белея

Поч. травня 1882 р. Нагуєвичі

Коханий!

Жаль, що так давно від тебе листа ніякого, вісті ніякої, нічого! Чи на послісловіє «Крашанки» нічого не мож відповісти?

Посилаю початок статті «Війни і військо», – правду кажучи, буде се тільки компіляція, але се не вадить нічого, стаття все-таки своє зробить. Крім сих двох розділів, буде ще три або чотири. Як гадаєш, любчику, не мож би там деяк зааранжувати складку і зробити з сеї статті передрук як XV книжку «Дрібної бібліотеки»? Над 2 листи друку стаття не винесе, а питання, чи винесе й стільки, значиться, передрук обійшовсь би в яких 25 з[лотих] р[инських], а з розпродажі, чень, би був який чистий дохід, NB на «Світ». Впрочім, друкарня такому точному платильникові дала б дещо й кредиту.

Трібуй з складками – що удреш від людей екстраординарним робом, се для них не страта, а для «Світу» прийде zu gut. Я думаю, що ти пішов за моєю радою і друкуєш н[оме]р подвійний. Чи рецензій ніяких у тім н-рі не буде? Може, я зладжу дещо про «Онуфрія Грушкевича» Наумовичевого, котрого Тов[ариство] Качковського передрукувало. По поводу такого сміттячка дасться далеко більше цікавого сказати, ніж по поводу доброї книжки.

Сими днями прочитав дві повісті Шпільгагена: In «Reih’ und Glied» i «Problematische Naturen». Варіят німець, наплів стільки непотрібства, що най боги боронять. А от що, любчику. Десь коло 20 мая Унгар їде до Дрогобича. Будь такий добрий або бачитися з ним, або передати йому через Людв[іка], і то живо, щоб не запізнився, ось які речі для мене:

1) «Вольное слово», комплект;

2) «Українські пісні про громадські справи»;

3) Боровиковського «Женская доля» (чи в «Зорі» друкується переклад його?);

4) Номиса «Приповідки»;

5) Нечуя «Світогляд»;

6) Згарського «Народна філософія»;

7) сли би де визичив, Огоновського «Studien auf dem Gebiete»;

8) «Громаду», всі томи (крім «Лихих людей»). «Гром[аду]», т. II, мені конче потрібно до статті о війнах, може би-с, міг вилучити з нього статтю [о] війні турецько-московській і прислати окремо під перепаскою?

А пам’ятай, не забудь передати ті речі!

Посилаю також пару віршів.

Старай до найближчого н-ра портрет Дарвіна. Біографія в «Космосі», 1879, ч. II (воно є у нас, неоправлене), лиш додати б замітку про найновіші книжки о рухах рослин і о хробаках.

Чи стаття о укр[аїнських] піснях скінчиться в сім н-рі, чи ще буде далі? Коли б скінчилася, то я би далі зладив резюме «Истор[ической] Польши и великор[усской] демократии». Тільки присилай і пиши!

«Бичування» тепер відложив я в кут – сідаю далі до Вергілія, щоб уже раз скінчити.

Цілую тя. Твій Ів.


Примітки

Вперше надруковано: журн. «Культура», 1925, № 2, с. 59 – 60 (публікація М. Возняка «З життя і діяльності Івана Франка в рр. 1881 – 1883»).

Датується орієнтовно за змістом на підставі згадок про ряд матеріалів, які друкувалися у № 16-17 «Світу», а також про матеріали, яких потребував І. Франко для роботи над статтею «Жіноча неволя в руських піснях народних» (написана між 10 і 20 травня).

Подається за автографом – Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАНУ, відділ рукописів, ф. 3, № 924.

Чи на послісловіє «Крашанки» нічого не мож відповісти? – Книжечка П. Куліша «Крашанка русинам і полякам на Великдень 1882 року», надрукована у Львові 1882 р., у якій він радить галицьким українцям єднатись з польською шляхтою.

…початок статті «Війни і військо»… – Початок статті І. Франка «Війни і військо в наших часах» надруковано у № 16-17 (4-5) журналу «Світ» за 1882 р.

зладжу дещо про «Онуфрія Грушкевича» Наумовичевого… – Мова йде про видання: Онуфрій Грушкевич, чарівник. Написал Іван Наумович. Перепечатано із «Науки», 1872. Львів, 1881, 1882.

Шпільгаген Фрідріх (1829 – 1911) – німецький письменник.

Унгар Віктор – книгар у Дрогобичі, привозив І. Франкові замовлені ним книжки із Львова.

Українські пісні про громадські справи – книжка М. Драгоманова «Нові українські пісні про громадські справи (від 1764 до 1880)», видана 1881 р. в Женеві (передрук з «Громади», 1881).

…чи в «Зорі» друкується переклад його? – Переклад праці О. Боровиковського був надрукований у «Зорі», 1882, № 1 – 3, 6 – 7, 10-11.

Номиса «Приповідки»… – Йдеться про збірку українського етнографа Матвія Терентійовича Симонова (1823 – 1900) «Українські приказки, прислів’я і таке інше. Збірники О. Марковича і других. Спорудив М. Номис», Спб., 1864.

«Світогляд» – стаття І. С. Нечуя-Левицького «Світогляд українського народу» («Правда», 1868, т. 2).

…Згарського «Народна філософія»… – Йдеться про статтю Є. Згарського «Народна філософія, писана по народним пословицям» («Правда», 1867, № 7 – 17).

Старай до найближчого н-ра портрет Дарвіна. – Життєпис Ч. Дарвіна, написаний В. Коцовським, і портрет його було вміщено в № 16-17 (4-5) «Світу» за 1882 р.

…стаття о укр[аїнських] піснях… – Стаття В. Коцовського «Нові українські пісні про громадські справи (1764 – 1880)» («Світ», 1882, №№ 14 (2), 15 (3), 16-17 (4-5), що є коротким викладом однойменної праці М. Драгоманова.

…я би далі зладив резюме «Истор[ической] Польши и великор[усской] демократии»… – тобто розвідки М. Драгоманова, яка друкувалась у «Вольном слове» (Женева, 1881). Рецензії на цю працю І. Франко не написав.

Вергілій Марон Публій (70 – 19 р. до н. e.) – римський поет. Роботу І. Франка «Про життя і твори Вергілія» було закінчено 20 травня 1882 р. Вперше надруковано у вид.: Переклади і наслідування Осипа Шухевича. Львів, 1883, с. 9 – 16.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 48, с. 309 – 310.