Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

2 пол. 01.1901 р. До Станіслава Здзярського

2 пол. січня 1901 р. Львів

Wielce Szanowny Panie!

Zakomunikowana mi pieśń o kozaku zaporoskim, o ile mię pamięć nie myli, nie ma w ogóle ruskiego oryginału. Jeżeli Sz. Panu wiadomym jest bodaj jakiś fragment podobnej pieśni ruskiej, prosiłbym o zakomunikowanie mi tegoż, w takim razie może był bym w stanie wynaleźć całość, do której on należy. Ze swej strony skłaniam się do myśli, że polska pieśń jest przeróbka bardzo znanej i u nas też często śpiewanej sołdackiej pieśni moskiewskiej. Podaję z niej te strofy, jakie utkwiły mi w pamięci:

Sołdatuszki, drugi dorogije,

A gdzież waszi otcy?

Naszi otcy, otcy, otcy, otcy

Sławny połkowodcy.

Sołdatuszki, drugi dorogije,

A gdzież waszi żony?

Naszi żony, żony, żony, żony

Rużja zarjażony.

Sołdatuszki, drugi dorogije,

A gdzież waszi siostry?

Nasi siostry, siostry, siostry, siostry

Szabeleczki wostry.

Średnia strofa przedstawia, zdaje mi się, dość bliską analogię ze średnią strofą pieśni polskiej, a ta średnia strofa jest oczywistem centrum psychologicznem pieśni, do którego ex post dorobiono słabszy początek i słabszy koniec.

Jeżeliby Sz. Panu chodziło o tekst tej pieśni, to radzę, że można by go znaleźć w zbiorze Sobolewskiego, którego jednak nie mam pod ręką.

Może Sz. Panu ciekawem będzie wiedzieć, że w tym zbiorku rękopisów znajduje się inny tekst polskiej pieśni o zaporożcu, która się zaczyna następującą strofą:

Leciał kozak Zaporoski

Przez Lacheckie błonie,

Szła dziewczyna z bliskiej wioski

Zażartował do niej.

Piosenka ta zapisana około r. 1830. Jeżeliby się Sz. Panu na co przydała, gotów jestem służyć jej odpisem.

Z uszanowaniem

Dr. Iw. Franko.

Вельмишановний пане!

Згадана Вами пісня про запорозького козака, наскільки не зраджує мені пам’ять, не має взагалі українського оригіналу. Якщо шановному пану відомий бодай якийсь фрагмент подібної української пісні, я просив би Вас повідомити мене про нього, в такому випадку, може, я зміг би знайти цілість, до якої він належить. З свого боку я схиляюся до думки, що польська пісня є переробкою дуже відомої і у нас також часто співаної московської солдатської пісні. Подаю з неї ті строфи, які збереглися у моїй пам’яті:

Солдатушки, други дорогие,

А где ж ваши отцы?

Наши отцы, отцы, отцы, отцы

Славны полководцы.

Солдатушки, други дорогие,

А где ж ваши жены?

Наши жены, жены, жены, жены

Ружья заряжены.

Солдатушки, други дорогие,

А где ж ваши сестры?

Наши сестры, сестры, сестры, сестры

Шабелечки востры.

Середня строфа являє собою, як мені здається, досить близьку аналогію до середньої строфи пісні польської, а та середня строфа є очевидним психологічним центром пісні, до якого пізніше дороблено слабший початок і слабший кінець. Якщо шановному пану йшлося про текст тієї пісні, то вважаю, що можна було б його знайти в збірці Соболевського, якої, однак я не маю під руками.

Можливо шановному пану цікаво буде знати, що в моїй збірці рукописів зберігається текст іншої польської пісні про запорожця, яка починається такою строфою:

Leciał kozak zaporoski

Przez Lacheckie błonie.

Szła dziewczyna z bliskiej wioski,

Zażartował do niej.

Пісня ця записана біля року 1830. Якщо шановному пану вона для чогось буде потрібною, я готовий представити копію.

З пошаною д-р Ів. Франко.


Примітки

В оригіналі друкується вперше.

Вперше надруковано в українському перекладі: «Жовтень», 1955, № 12, с. 73 – 74.

Датується на підставі листа С. Здзярського до І. Франка від 17 січня 1901 р. (ІЛ, ф. 3, № 1611, с. 299 – 301).

Подається за автографом, що зберігається у відділі рукописів Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника АН УРСР (ф. 9, № 218, с. 3 – 4).

Згадана Вами пісня… – У листі до І. Франка С. Здзярський наводить польською мовою пісню про козака (перша строфа: Jedzie kozak – brzęczy szabla), вважаючи, що вона має «український першовзір». Польський вчений просив І. Франка вказати джерело, де ця пісня надрукована українською мовою.

…в збірці Соболевського… – «Великорусские народные песни» (1895 – 1902), упорядкована російським філологом Олексієм Івановичем Соболевським (1857 – 1929).

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 50, с. 164 – 166.