Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

15.03.1888 р. До Йозефа Коржана

Львів We Lwowie, 15.3 88

Szanowny Panie Redaktorze!

Zawezwany przez przyjaciela mego Frantiszka Řehořa do współudziału w opracowaniu nowego «Naučneho Slovnika» czeskiego, pospieszam przesłać na race Szanownego Pana parą artykulików, dotyczących literatury i kultury rusińskiej. Z polecenia p. Rehora napisałem je po polsku.

Jeżeliby Szanowny Pan reflektował na obszerne uwzględnienie literatury, historii, kultury i etnografii rusko-ukraińskiego (małoruskiego) narodu, to mógłbym zorganizować w tym celu pracą, werbując do niej kółko znajomych mi rusińskich historyków, etnografów, lingwistów i literatów (mam na myśli głównie pp. Antonowicza, Dragomanowa, Naumenko, Żyteckiego, Wołkowa, Pawlika, Terleckiego, Oleśnickiego, Kobryńską) i myślą, że potrafilibyśmy tę część nowego Słownika reprezentować daleko lepiej, niż to miało miejsce w Słowniku Riegera.

Ważnym jest tylko to, by Szanowna Redakcja w sprawach słowiańskich stała twardo na stanowisku zajmowanym tak zaszczytnie przez p. Jelinka, na stanowisku równouprawnienia (na razie przynajmniej w dziedzinie myśli, kultury, nauki i literatury) wszystkich plemion słowiańskich i pozwoliła każdemu z nich wykazać się przed światem słowiańskim z tym, co wytworzył i co ma dodatniego, ludzkiego, postępowego. Na tym gruncie najprędzej i najpewniej nastąpi ogólne porozumienie.

Oczekując rychłej odpowiedzi (proszę pisać po czesku), dodaję jeszcze, że w tych dniach wyślę dalsze artykuliki «Aleksandrów – do Antoni». W razie, jeżeliby prace moje były przyjęte, prosiłbym o wysłanie mi pierwszych zeszytów Słownika, bym mógł o nim podać wiadomość do «Kuriera Lwowskiego», którego jestem współpracownikiem, dalej do «Prawdy», «Głosu», «Kraju», «Kwartalnika historycznego» i «Kijewskoj Stariny», których jestem korespondentem.

Pozostaję z prawdziwym szacunkiem gotowy do usług

Iwan Franko.

Lwów, ul. Zyblikiewicza, N 10

Шановний пане редакторе!

Запрошений моїм приятелем Франтішком Ржегоржем до співучасті в опрацюванні нового чеського «Наукового словника», спішу переслати Вам кілька невеликих статей які стосуються української літератури і культури. За дорученням п. Ржегоржа я написав їх польською мовою.

Якби Ви бажали ширше представити літературу, історію, культуру і етнографію русько-українського (малоруського) народу, то я міг би організувати для цієї мети роботу, залучаючи до неї знайомих мені українських істориків, етнографів, лінгвістів і літераторів (маю на увазі передусім п. Антоновича, Драгоманова, Науменка, Житецького, Волкова, Павлика, Терлецького, Олесницького, Кобринську), і думаю, що ми зуміли б цю частину нового словника представити набагато краще, ніж це мало місце в словнику Рігера.

Важливо те, щоб шановна редакція в слов’янських питаннях твердо дотрималася думки, яку з честю відстоював п. Єлінка, а саме – рівноправності (поки що в ділянці думки, культури, науки і літератури) всіх слов’янських народів, і дозволила кожному з них виступити перед слов’янським світом з усім тим, що він створив і що він має позитивного, гуманного, прогресивного. На цьому грунті настане найшвидше і найпевніше загальне порозуміння.

Чекаючи на швидку відповідь (прошу писати no-чеськи), додаю ще, що цими днями я вишлю подальші невеликі статті «Александров – до Антонія». У випадку, якби мої праці були прийняті, я просив би вислати перші зошити словника, з тим щоб я міг подати про них замітку до «Кур’єра львовського», з якими я співпрацюю, а також «Prawdy», «Głosu», «Kraju», «Kwartalnika historycznego» i «Киевской старины», в яких я працюю кореспондентом.

Залишаюся з глибокою пошаною, відданий Вам

Іван Франко.

Львів, вул. Зиблікевича, № 10


Примітки

Друкується вперше за фотокопією (ІЛ, ф. 3, № 1576).

Автограф зберігається в Літературному архіві Музею національного письменства в Празі.

Лист написаний польською мовою.

Українською мовою вперше надруковано в журналі «Жовтень», 1956, № 4, с. 82 (публікація М. Мольнара та М. Мундяк «Листи Івана Франка до чеських учених і письменників»).

Коржан Йозеф (1838 – 1912) – чеський письменник, редактор видання «Ottův slovnik naučny».

«Науковий словник». – Йдеться про «Ottův slovnik naučny», видання енциклопедичного типу. Перший том вийшов 1888 р. Редакція словника запросила до участі у підготовці Ф. Ржегоржа, який рекомендував редакції І. Франка. І. Франко надіслав до словника кілька статей, надруковані під криптонімом F-ко.

Рігер Франтішек (1818 – 1903) – чеський поет, критик і політичний діяч. У 1859 – 1874 рр. видавав чеську національну енциклопедію «Slovnik naučny».

Єлінек Едвард (1855 – 1897) – чеський прогресивний письменник і публіцист, дослідник міжслов’янських літературних взаємин.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 49, с. 146 – 147.