Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

25.09.1888 р. До М. П. Драгоманова

Львів Львів, ул. Зиблікевича, ч[исло] 10. 25/9 1888

Вельмишановний добродію!

Пишу Вам коротенько, бо дуже зайнятий, та й ще й очі трохи болять. Тільки вчора я видер 1 н[оме]р «Товариша» з зубів поліції. На днях думаю розпочати друк 2-го номера, куди й дам Вашу статтю про правопис. Що, крім неї і крім своєї белетристики, дам до сього н-ра, ще й сам не знаю, бо досі ніяких матеріалів нівідки не дістав. Впрочім, і не диво, люди з вакацій ще не поз’їздилися.

В «Правді» Ваша стаття друкується як програмова від редакції, значить, без Вашого підпису. Я даю туди статейку про молоді літа Федьковича, властиво голий матеріал без ніякої філософії.

Ред[акція] «Kurjera» просить Вас о присилку обіцяних статей, платитиме за них по 3 кр[ейцери] від стрічки.

З нашим подорожжям у Америку і в Росію поки що вийшла задержка, бо жінка не зовсім здорова. В Києві ми думаємо бути аж на різдвяні свята і постараємось сповнити по змозі все, що Ви повинотовували.

Рукописів Ваших про релігію і споминок жду. Просив би також о зворот тих книжок, що переслав посліднім разом. З села допоминаються оповідань про багатство і бідність і про хліборобство. Коли вони ще є у Вас, то пришліть під бандероллю рекомендовано.

Я зайнятий тепер порядкуванням збірника приповідок галицьких, котрий хочу друкувати в Академії Краківській. Порядкую їх поазбучно і беру тільки такі, котрих нема в збірнику, виданому в Петербурзі і впорядкованому Вислоцьким (1868). Таких нових приповідок ураз і[з] варіантами є у мене вже ок[оло] 3 000, головно позаписуваних в Нагуєвичах. При кожній приповідці ставлю село, де записана, і заховую всі осібності діалекту а надто, де треба, додаю пояснення речові й язикові і словарець при кінці. Думаю, що збірничок вийде гарний і пожиточний. Особливо по часті божественній у мене багато є такого, що давніші збирачі-попи ніколи не посміли б були записувати. Не знаю тільки, чи Академія усе те так спокійно й видрукує.

Кланяємось Вам обоє з жінкою.

Ваш Ів. Франко.


Примітки

Вперше надруковано: Матеріали для культурної й громадської історії Західної України, т. 1, Листування І. Франка і М. Драгоманова. К., 1928, с. 273.

Подається за автографом (ІЛ, ф. 3, № 1393).

Тільки вчора я видер 1 н[омер] «Товариша» з зубів поліції. – Журнал був затриманий під приводом недотримання юридичних формальностей, вийшов 24 вересня 1888 р. після того, як на обкладинці було додруковано: «За редакцію відповідає Ст. Козловський».

…Вашу статтю про правопис… – Стаття М. Драгоманова «В справі реформи нашої правописі» була надіслана М. Павликові і мала друкуватися в четвертому випуску «Наукової бібліотеки» разом з іншими працями М. Драгоманова (Переписка, т. 1, с. 217), потім призначалася для журналу «Товариш». Автограф її (датований «11 липня 1887 р.») зберігається в ІЛ, ф. 3, № 1619, арк. 339 – 353.

Ред[акція] «Kurjerа» просить Вас о присилку обіцяних статей… – У листах від 6 серпня та 7 вересня 1888 р. М. Драгоманов пропонував написати для газети «Kurjer Lwowski» статті з приводу ренегатських виступів Л. Тихомирова та про тодішню міжпартійну полеміку в справі польсько-українських взаємин (Матеріали, с. 269, 272).

З села допоминаються оповідань про багатство і бідність і про хліборобство. – Брошури С. Подолинського «Про багатство і бідність», «Парова машина» та інші видані в Женеві та Відні протягом 1875 – 1880 рр.

Я зайнятий тепер порядкуванням збірника приповідок галицьких… – І. Франко ще у 1880-х роках мав намір опублікувати у збірнику «Zbiór wiadomości do antropologji krajowej» зібрані ним приповідки. Проте «Галицько-руські народні приповідки» надруковані у Львові в т. 10, 16, 23, 24, 27, 28 «Етнографічного збірника» в 1901 – 1910 рр. Численні рукописні матеріали до цієї збірки зберігаються в ІЛ, ф. 3, № 867 – 870.

…в збірнику, виданому в Петербурзі її впорядкованому Вислоцьким… – Збірка А. Вислоцького «Пословицы и поговорки Галицкой и Угорской Руси» опублікована в «Записках императорского Русского географического общества по отделению этнографии», Спб., 1868, т. 2.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 49, с. 178.