Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

5.09.1896 р. До І. О. Бодуена де Куртене

Львів Львів, вул. Кастелівка, № 11. 5/IX 96

Wielce Szanowny Panie Profesorze!

«Резьянскіе тексты» otrzymałem i najmocniej przepraszam, żem natychmiast za nie nie podziękował. Chcą zdać o nich sprawą dla Zapisków Tow[arzystwa] Szewczenki. «Житя і Слова» wyszło dotychczas 5 zeszytów 2 roku. Nie rozumiem, dlaczego ksiągarz mimo mego polecenia nie przysłał ich Sz[anownemu] Panu Profesorowi. Natychmiast wyszlą 3, 4 i 5. Wyjdzie jeszcze 6-ty i na tym wydawnictwo się skończy. Wydawnictwa tego rodzaju są jak widelec: wygląda to ładnie, upadnie.

Zdaje się, żem kiedyś wspominał Sz[anownemu] Panu Profesorowi o znajdującem się w Ossol[ineum] rękopisie znanego apokryfu “Proroctwo Metodiusza Patarskiego” w polskim jązyku w przekładzie z XVII w. i z obszernym komentarzem. Oddawna mam zamiar przepisać tą rzecz i przygotować jej wydanie. Czy nie można by to umieścić w Bibliotece pisarzów polskich lub może w jakiem innem wydawnictwie Akademji? Zadałbym sobie trudu i przedstawiłbym we wstąpię literacką historją i znaczenie tego zabytku.

Pozostają z głębokim szacunkiem.

Iw. Franko.

Lwów, ul. Kastelówka, N 11. 5/IX 96

Вельмишановний пане професоре!

«Резьянские тексты» я одержав і дуже перепрошую, що не подякував за них негайно. Хочу зробити про них реферати для «Записок» Товариства Шевченка. «Житя і слова» вийшло досі 5 зошитів другого річника. Не розумію, чому книгар, незважаючи на моє доручення, не вислав їх шановному панові професору. Зараз вишлю З, 4 і 5-й. Вийде ше 6-й, і на цьому видання закінчиться. Видання цього роду – як виделки: виглядає гарно, але падає.

Здається, я колись згадував шановному пану професорові про наявний в Оссолінеумі рукопис відомого апокрифа «Пророцтво Мефодія Патарського» по-польськи в перекладі з XVII в. Віддавна маю намір переписати цю річ і приготувати її до видання. Чи не можна б помістити це в бібліотеці польських письменників або, може, в якімось іншім видавництві Академії. Я взявся б за цю працю і подав би у вступі літературну історію і значення цього пам’ятника.

Залишаюся з глибокою пошаною

Ів. Франко.


Примітки

В оригіналі друкується вперше.

Вперше надруковано в українському перекладі: Франко І. Твори в 20-ти т., т. 20, К., 1956 р., с. 567 – 568.

Подається за автографом (ІЛ, ф. 3, № 932).

Бодуен де Куртене Іван (Ян-Гнат-Ніцислав) Олександрович (1845 – 1929) – російський і польський мовознавець, професор Варшавського, Краківського і Петербурзького університетів, академік Краківської АН (з 1887 р.), член-кор. Петербурзької АН (з 1897 р.).

«Резьянские тексты» я одержав… – книгу І. О. Бодуена де Куртене «Материалы для южнославянской диалектологии и этнографии. I. Резьянские тексты…», Спб., 1895.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 50, с. 80 – 81.