Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

28.10.1896 р. До Болеслава Вислоуха

1896 Lwów, dnia 28/10, 1896

Szanowny Panie Redaktorze!

Zdziwiłem sie niemało, zobaczywszy w N-rze 2 Pańskiego pisma «Prawo ludu» przedrukowany początek mojej noweli “Pańszczyźniany chleb”. Zdziwiłem się, gdyż Szanowny Pan nie był łaskaw nawet powiadomić mią o wychodzeniu tego czasopisma, ani o bezpośrednie lub pośrednie współpracownictwo w nim, a jeszcze bardziej zdziwił mią ten brak taktu z Pańskiej strony, że Szan[ovny] Pan drukuje moją nowelą bez żadnego zastrzeżenia co do tego, że wziąta ona została bez mej woli i wiadomości, a równocześnie w tym samym numerze uderza Pismo Pańskie w sposób ani mądry ani uczciwy na pismo, którego jestem współpracownikiem.

W ten sposób – pomijając juź kwestią zasadniczą podobnego postępowania – stawiasz mię Sz[anowny] Pan osobiście w położenie nadzwyczaj fałszywe wobec redakcji, do której należę, gdyż wygląda to tak, jak gdybym pracując w «Kurierze Lwowskim» równocześnie był Pańskim współpracownikiem, przeciw czemu się stanowczo zastrzegam. Upraszam też o przerwanie dalszego druku mojej noweli i zastrzegam się przeciw podobnemu postępowaniu na przyszłość.

Z uszanowaniem

D-r Iwan Franko.

Шановний пане редакторе!

Я дуже здивувався, побачивши в 2-м номері Вашої газети «Право люду» передрукований початок моєї новели «Панщизняний хліб». Я здивувався, бо Ви, шановний пане, не були ласкаві навіть повідомити мене ані про появу цього часопису, ані про моє безпосереднє, чи хоч би посереднє, співробітництво з ним, а ще більше здивував мене отой брак такту з Вашого боку, коли Ви, шановний пане, друкуєте мою новелу без жодного застереження відносно того, що вона була взята без моєї волі і поінформованості, а одночасно в тому самому номері Ваша газета накидається на журнал, співробітником якого я є.

Таким чином, не кажучи вже про подібну поведінку в принципі, Ви, шановний пане, ставите мене в надзвичайно фальшиве положення відносно редакції, до якої я належу, бо виглядає все так, немовби я, працюючи в «Кур’єрі львівському», одночасно є Вашим співробітником, проти чого я рішуче протестую. Прошу також припинити дальше друкування моєї новели і протестую проти подібного ставлення до мене на майбутнє.

З пошаною

Д-р Іван Франко.


Примітки

В оригіналі друкується вперше.

Вперше надруковано в українському перекладі: Франко І. Твори в 20-ти т., т. 20, К., 1956 р., с. 568.

Подається за копією автографа, знятою невідомою рукою (ІЛ, ф. 3, № 950).

Вислоух Болеслав (1855 – 1937) – польський публіцист і громадський діяч, редактор львівських періодичних видань «Prawo ludu», «Przyjaciel ludu», «Kurjer Lwowski».

…передрукований початок моєї новели «Панщизняний хліб». – Вперше оповідання І. Франка «Панщизняний хліб» надруковано в журналі «Житє і слово» (1896, кн. 1, с. 23 – 29).

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 50, с. 82 – 83.