Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

5.05.1884 р. До Адама Вісліцького

Львів Lwów.d. 5 maja 1884, ul. Lindego, nr. 3

Szanowny panie!

Ośmielam się przesłać Sz[anownemu] Panu dla «Dodatku Miesięcznego» na m[iesiąc] maj niewelką rozprawkę o ruskich i polskich zagadkach ludowych. Zresztą jeżeliby rozprawka w tym miesiącu nadrukowaną być nie mogła, to niech leży do dalszych zeszytów. Upraszam Sz[anownego] Pana jedynie o doniesienie mi, czy w ogóle rozprawka moja może być w «Dodatku» umieszczona. Jeżeli tak, to mógłbym z czasem przygotować dla «Dodatku» opracowanie dalszych partyj zagadek ludowych i rozszerzyć ramki porównania na inne narody słowiańskie i niesłowiańskie. Jeżeli zaś rozprawka z jakichkolwiek powodów nie mogłaby być umieszczona, to prosiłbym o odesłanie mi jej przy sposobności napowrót.

Załączając wyrazy głębokiego uszanowania piszę się Sz[anownego] Pana sługą.

Iwan Franko.

Lwów, d. 5 maja 1884, ul. Lindego, nr. 3

Upraszam jeszcze raz o przysłanie mi tego zeszytu «Dodatku», gdzie będzie nadrukowany «Boa Constrictor».

I. F.

Шановний пане!

Насмілююсь надіслати шановному пану для «Місячного додатку» на травень місяць невелику статтю про українські і польські народні загадки. Зрештою, якби стаття не могла бути надрукована у цьому місяці, то хай лежить для дальших зошитів. Єдине, про що прошу шановного пана, – повідомити мене, чи взагалі моя стаття може бути вміщена в «Додатку». Якщо так, то я міг би з часом приготувати для «Додатку» опрацювання подальших випусків народних загадок і розширити рамки порівняння на інші народи – слов’янські і неслов’янські. Якщо ж стаття з якихось причин не зможе бути вміщена, то я просив би відіслати її при нагоді мені назад.

З глибокою повагою, Ваш покірний слуга

Іван Франко.

Львів, 5 травня 1884, вул. Лінде, 3.

Прошу ще раз про надіслання мені того зошита «Додатку», де буде надрукований «Boa constrictor».

І. Ф.


Примітки

Вперше надруковано: журн. «Slavia orientalis», 1958, N 1, с. 124 – 129. Автограф зберігається у Варшавській публічній бібліотеці, відділ рукописів, ф. 80.

Подається за першодруком.

Вісліцький Адам (1836 – 1913) – польський письменник, засновник і редактор журналу «Przegląd Tygodniowy» (Варшава). Листування І. Франка з А. Вісліцьким розпочалося в кінці 1883 або на початку 1884 р. У відділі рукописів Варшавської публічної бібліотеки зберігається перший лист А. Вісліцького до І. Франка від 4 лютого 1884 р. В цьому листі А. Вісліцький погоджувався вмістити в «Додатках» до редагованого ним журналу польський переклад повісті «Boa constrictor», надісланий І. Франком. В кінці 1884 р. листування уривається, одначе зв’язків я журналом І. Франко не поривав. У 1887 р. він вмістив у «Przeglądzie Tygodniowym», № 25, рецензію на повість Б. Пруса «Форпост». Листи І. Франка до А. Вісліцького вперше опубліковано в журн. «Slavia orientalis», 1958, № 1, с. 121 – 129 в статті А. Маковського і Т. Шишко: «З неопублікованого листування Івана Франка з Адамом Вісліцьким».

Насмілюсь надіслати… статтю пр о… загадки. – Очевидно, йдеться про статтю «Останки первісного світогляду в руських і польських загадках народних».

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 48, с. 431 – 432.