Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

6.02.1894 р. До редакції «Gazety Narodowej»

Львів Lwów, d[nia] 6 lutego 1894

Świetna Redakcjo!

W numerze z d[nia] 6 b[ieżącego] m[iesiąca] Szanownego pisma w rubryce «Ostatnie wiadomości» umieszczona została wiadomość o przebiegu zwołanej przez radykalistów ruskich d[nia] 2 b[ieżącego] m[iesiąca] we Lwowie Konferencji mężów zaufania. Jako jeden z uczestników tej Konferencji mam zaszczyt oświadczyć, że prawie wszystkie podane tam szczegóły są zupełnie nieprawdziwe i polegają na kombinacji.

I tak nieprawdą jest, jakoby na Konferencji odczytane były jakiekolwiek wnioski; nieprawdą jest, jakoby akceptowano «w ogóle» program radykałów; nieprawdą jest, jakoby omawiano ewentualną emigracją ludu do Rosji; nieprawdą jest, jakoby na Konferencji nie było żadnego księdza; nieprawdą jest wreszcie to, co powiedziano przy końcu tego ustępu o «zgodności starych partii w złośliwych rzeczach i poglądach» i o «wygłaszaniu wręcz innych poglądów przez przedstawicieli narodowców»; nieprawdą jest wreszcie podana tamże cyfra uczestników Konferencji: było ich nie 10, ale 14.

Upraszając o łaskawe zamieszczenie tego sprostowania na łamach Szan[ownego] pisma, pozostaję z prawdziwym szacunkiem

Dr. Iwan Franko.

Шановна редакціє!

У номері Вашого журналу, що вийшов 6-го ц[ього] м[ісяця], у рубриці «Останні вісті» було вміщено інформацію про хід скликаної українськими радикалами 2-го ц. м. у Львові конференції довірених осіб. Як один з учасників цієї конференції я маю честь заявити, що майже всі подані там подробиці абсолютно не відповідають дійсності і зводяться до комбінацій.

Отож, неправдою є те, що на конференції нібито було прийнято якісь рішення; неправдою є, що було схвалено в цілому програму радикалів; неправда, ніби обговорювалася можлива еміграція населення до Росії; неправда, ніби на конференції не було жодного священика; неправда, зрештою, й те, про що говориться в кінці цього фрагменту – «про єдність старих партій у ширенні прикрих справ і поглядів» і про «проголошення щораз то інших поглядів представниками народовців»; невірним є, зрештою, подане там же число учасників конференції, було їх не 10, а 14.

Прохаючи про люб’язне вміщення цього спростування на сторінках Вашого журналу, залишаюся з щирою повагою

д-р Іван Франко.


Примітки

Друкується вперше за автографом (ІЛ, ф. 3, № 1284).

Лист написаний польською мовою.

Чорновий автограф, написаний на бланку газети «Kurier Lwowski» з помітками синім олівцем. Разом з автографом зберігається незакінчена чистова копія листа невідомою рукою. Тому не виключена можливість, що лист не був надісланий до редакції « Gazety Narodowej ».

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 49, с. 459 – 460.