Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

6.03.1894 р. До Яна Карловича

Львів

Wielce Szanowny Panie!

Posyłając Sz[anownemu] Panu moją nową pracę «Przyczynki do podań o Mahomecie u Słowian», chciałbym prosie o sporządzenie i przysłanie mi bodaj z 10 nadbitek z tejże dla rozdarowania znajomym nie posiadającym «Wisły». Jeżeliby nadto przypadało mi jakie honorarium, prosiłbym o kupienie i przysłanie mi na mój rachunek: «Wisły», t. V, zeszytów 1, 2 i 3, t. VII, zeszyt I (gdzieś mi się ztracił). Adalberga «Przysłów» (już gdzieś muszą być gotowe).

Sz[anowny] Pan obiecał mi kiedyś przysłać w darze niektóre tomy Biblioteki –«Wisły». Otóż prosiłbym o tomy I, II, IV, IX, X, XI, XII. Inne tomy mam. Opowiadał mi profesor Brückner, że nakładem Kasy Mianowskiego drukuje się (w pracach filologicznych?) zbiór apokryfów polskich. Jeżeli to nie byłoby nadużyciem dobroci Sz[anownego] Pana, to prosiłbym o danie mi dokładniejszej informacji względnie o zakupienie i przysłanie tego dzieła czy zeszytu, gdyż ta rzecz bardzo mię zajmuje.

Czy nie wybiera się Sz[anowny] Pan w tym lecie do Lwowa? W takim razie byłoby mi bardzo przyjemnie złożyć Sz[anownemu] Panu osobiście moje uszanowanie.

Pozostaję z prawdziwym szacunkiem

Iw. Franko.

Lwów, ul. Głęboka N 7. D[nia] 6 marca 1894

P. S. Babskim zwyczajem nie mogę obejść się bez P. S. Od nowego roku rozpocząłem wydawanie pisma 2-miesięcznego rusińskiego «Życie i słowo», poświęconego historii, literaturze i folklorystyce. Chociaż przesyłka do Rosji w kopertach wściekle droga (półtora guldena za zeszyt), wysłałbym je Sz[anownemu] Panu, jeżeliby Pan zażądał. Czy może można wysyłać pod opaską rekomendowaną? Do instytucji publicznych do Rosji wysłane egzemplarze doszły – nie wiem atoli, czy doszły do redakcji.

Iw. Fr.

Вельмишановний пане!

Посилаючи Вам мою нову працю «До вивчення слов’янських легенд про Магомета», я хотів би просити Вас про виготовлення і пересилку мені хоча б 10 відбитків цієї праці, щоб я міг подарувати її знайомим, які не мають «Wisły».

Якби, крім того, мені б належав якийсь гонорар, я просив би Вас купити і надіслати мені за мій рахунок: «Wisły» – т. 5, зошити 1, 2 і 3, т. 7, зошит 1 (він десь у мене загубився). Адальберта «Прислів’я» (вони вже ось-ось мають бути готові).

Ви мені обіцяли колись прислати як подарунок деякі томи бібліотеки «Wisły». Тож я просив би про томи І, II, IV, IX, X, XI, XII. Інші томи я маю. Мені розповідав проф. Брюкнер, що у виданні каси Мяновського виходить друком (у «Філологічних працях»?) зібрання польських апокрифів. Якби це не було зловживанням Вашою добротою, я просив би Вас дати мені про цей том чи зошит докладнішу інформацію або ж купити його і вислати мені, оскільки це питання мене дуже цікавить.

Чи не збираєтеся Ви найближчим часом приїхати до Львова? У такому разі мені було б дуже приємно особисто засвідчити Вам мою пошану.

З щирою повагою

Ів. Франко.

Львів, вул. Глибока, № 7 Д[ня] 6 березня 1894

P.S. По-жіночому не можу обійтись без Р. S. З Нового року я розпочав видавати український двомісячний журнал «Житє і слово», присвячений історії, літературі і фольклористиці. Хоча пересилання до Росії у конвертах коштує надзвичайно дорого (півтора гульдена за зошит), я б вислав його Вам, якби Ви цього побажали. Чи, може, можна вислати їх як рекомендовані? До громадських установ у Росії вислані екземпляри дійшли, але не знаю, чи дійшли до редакцій.

Ів. Фр.


Примітки

Вперше в перекладі російською мовою уривки листа надруковано: «Комсомольская правда» (Вільнюс), 1961, 9 травня. Вперше надруковано мовою оригіналу: «Українське літературознавство». Іван Франко. Статті і матеріали, вип. 34. Львів, 1980, с. 130 – 131.

Лист написаний польською мовою.

Автограф зберігається в Центральному державному історичному архіві Литовської РСР, ф. 1135, оп. 10, № 95.

Подається за фотокопією автографа (ІЛ, ф. 3, № 4960).

…мою нову працю «До вивчення слов’янських легенд про Магомета»… – Йдеться про «Przyczynki do podań o Mahomecie u Słowian» («Wisła», 1894, т. 8, N 1, с. 70 – 96).

…Адальберга «Прислів’я»… – Йдеться про вид.: Księga przysłów, przypowieści i wyrażeń przysłowiowych polskich. Żebrał i opracował Samuel Adalberg. Warszawa, 1889 – 1894, яке було надіслане Франкові. Зберігається в бібліотеці І. Франка, № 1923.

Брюкнер Александр (1856 – 1939) – польський і німецький філолог-славіст, історик культури.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 49, с. 469 – 471.