Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Сер. 02.1894 р. До А. Ю. Кримського

Сер. лютого 1894 р. Львів

Дорогий друже!

Вашу статтю про Румянцевський музей, а також пачку каталогів одержав (також фотографію). За все велике Вам спасибі! Стаття про музей піде аж у 3 книжку, рецензії йдуть тепер. Рецензій присилайте якнайбільше, втягуючи туди й орієнталістику – нехай люди привчаються інтересуватися всім, що інтересує по всім світі освічених людей.

Дуже мене втішив Ваш намір – подати обширну антологію з Фірдоусі, і я, звісно, дуже радо буду її друкувати в «Ж[иті] і сл[ові]» і за передрук нічого Вам не почислю; у мене з накладцем є така умова, що передруки йдуть на його рахунок, а автору даром 50 екз[емплярів]. Тільки я не знаю, як би нам се зробити, т. є. коли починати друк?

Як бачите, у мене тепер ідуть поряд дві великі поеми. Поема Мак[овея] скінчиться в № 3, а Роланд аж у 5, та й то в № 6 мусить прийти ще студія про нього, значить, займе він весь рік. По скінченні «Новика» я хотів розпочати свій переклад Софоклового «Царя Едіпа», котрого думав скінчити в сьому році. Остаточно можна би ще розпочати й третю віршовану річ, та ходить о те, щоб вона також вмістилася в сьому році (звісно – один епізод чи два з тих, що Ви намітили).

В усякім разі я бажав би, щоб антологія була попереджена короткою розвідкою про автора, його значення в літературі і про його діло. Якби Ви могли зладити такий вступ і переклад одного епізода для IV кн(ижки), то було б добре. Тільки ж я мусив би мати все те к 1 маю, щоб могти собі уложити номер так, щоб він не був перетяжений чим-небудь одним.

Зі статтею Максимовича вийшла у Вас помилка. Вона досі, оскільки тямлю, не була друкована, а рукопис її (після Пономарева – «Киевская старина», т. 1) є в «Общ[естве] любителей др[евней] письм[енности]», і там я просив Вас відписати її і тепер прошу Вас не забувати про неї. А поки що чи не могли б ще для 3 кн. подати з Рум[янцевського] муз[ею] опис і виписки з паперів і автографів Котляревського, про які Ви згадали в своїй статті? Адже се дуже інтересно.

Взагалі звертаю Вашу увагу на те, що таким речам, особливо кореспонденціям наших письменників, я даю першенство перед усякими другими матеріалами. Листи навіть невеличких писателів можуть мати значення для історії літератури і суспільності, а щодо укр[аїнських] писателів, як знаєте, тисячі обставин причиняються, щоб життя і розвій їх прислонити тайною. Відси йдуть усякі теорії про сякі чи такі на них впливи, теорії, котрих, звичайно, не треба б, якби ми знали дійсно, на чім образувався, з ким зносився і як розвивався даний писатель.

От тим-то я думаю, що кожне зернятко фактичної інформації в таких справах посуває вивчення нашої літератури наперед, і для того я прошу Вас узяти на себе спеціально сей відділ щодо Москви і за кожний Ваш побут у М[оскві], коли маєте нагоду бути чи в Рум. музеї, чи деінде, виписати хоч одну-дві карточки, що відносяться до сього відділу. Та, крім того, я думаю, що в М[оскві] можна би ще дещо добути. От, напр., що сталося з паперами Гатцука? Адже він в часи «Основи», а може, ще й після, був у живій переписці з українськими діячами. Чи не можна б відтак що добути, а головно треба пильнувати, щоб ті папери не були знівечені, не пішли на обвивання масла, як се часто лучається.

Сьогодні одержав Тихонравова і дальші каталоги. Шибанов з біса дорогий, хоч є дуже гарні речі. Якби Вам було можливо, то закупіть мені Соболевського статті о шкільній драмі (50 коп.) і о світській повісті (25 коп.) (гл[ядіть] катал[ог] Шиб[анова], № 12), Якушкіна пісні (1 руб. – катал. 12), Вікторова «Описи рукописей» (1 руб. 25 коп.) і – опис рукописів Ундольського (1 р. – обі катал. 11), Павловы «Критические опыты по истории греко-русской полемики против латинян» (1 руб. – катал. 5), «Грузинские нар[одные] сказки» (40 коп. – катал. № 2), Сковороди «Харьк[овские] басни» (1 р. – катал. 2). Разом се винесе 6 р. 80 коп., а з Тихонравовим (і пересилкою) около 10 руб., щодо котрих розпорядіть, як знаєте. Цілую Вас.

Ваш. Ів. Фр.

Афан[асьева] не купуйте – я думав, що се збірка відрубна. Щодо букв, я сими днями напишу Вам.


Примітки

Вперше надруковано: Франко І. Твори в 20-ти т., К., 1956, т. 20, с. 507 – 508.

Датується орієнтовно на підставі листа А. Кримського до І. Франка від 13 лютого 1894 р. (Кримський А. Ю. Твори в 5-ти т., т. 5, кн. 1, с. 138 – 142).

Подається за автографом (ІЛ, ф. 3, № 94).

…рецензії йдуть тепер. – Рецензії А. Кримського: «Малорусские прозвища Херсонской губернии. Этнографический очерк В. Ястребова. Одесса, 1893» та «Этнографический отдел императорского Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии: Русские былины старой и новой записи. Под редакцией акад. Н. С. Тихонравова и проф. В. О. Мюллера. Москва, 1894» надруковані в журналі «Житє і слово», 1894, кн. 2 – 3.

ідуть поряд дві великі поеми. – Йдеться про поему О. Маковея «Новик» та «Пісню про Роланда».

…та й то в № 6 мусить прийти ще студія про нього… – Мова йде про працю Г. Парі «Пісня про Роланда» («Житє і слово», 1894, кн. 5 – 6).

хотів розпочати свій переклад Софоклового «Царя Едіпа»… – Переклад «Царя Едіпа» надрукований у журналі «Житє і слово», 1894, кн. 3, 4 – 5.

Зі статтею Максимовича… – Йдеться про статтю «Воспоминание о пребывании в Москве Мицкевича».

…(після Пономарева – «Киевская старина», т. 1). – Йдеться про розвідку С. І. Пономарьова «Альбом М. А. Максимовича», де згадується стаття «Воспоминание о пребывании в Москве Мицкевича» («Киевская старина», 1882, № 1, с. 152 – 1731.

…опис і виписки з паперів і автографів Котляревського, про які Ви згадали в своїй статті? – Мова йде про статтю А. Ю. Кримського «Про Румянцевський музей у Москві».

…що сталося з паперами Гатцука? – Очевидно, йдеться про Олексія Олексійовича Гатцука (1832 – 1891), російського та українського журналіста і археолога. У 1875 – 1890 рр. був редактором-видавцем «Газеты А. Гатцука» у Москві, де вміщувались матеріали про Україну.

Сьогодні одержав Тихонравова… – Мова йде про працю «Русские драматические произведения 1672 – 1725 годов».

…Соболевського статті о шкільній драмі… і о світській повісті… – Йдеться про статті О. І. Соболевського «Заметки по истории русской драмы» («Русский филологический вестник», 1889, № 1) та «Светская повесть и роман в древнерусской литературе» («Киевские университетские известия», 1883, № 2).

…Якушкіна піcні… – Мова йде про книжку російського письменника і фольклориста Павла Івановича Якушкіна (1820 – 1872) «Собрание песен», Спб., 1865. Зберігається в бібліотеці І. Франка, № 2630.

…Вікторова «Описи рукописей»… – Йдеться про книжку російського археолога і бібліографа Олексія Єгоровича Вікторова (1827 – 1883) «Описи рукописных собраний в книгохранилищах Северной России» (Спб., 1890). Зберігається в бібліотеці I. Франка, № 3641.

…опис рук. Ундольського… – Мова йде про працю О. Є. Вікторова «Собрание славяно-русских рукописей В. М. Ундольского» (М., 1870). Зберігається в бібліотеці І. Франка, № 5841.

Ундольський Вукол Михайлович (1815 – 18641 – російський бібліограф, збирач і дослідник пам’яток давньої літератури.

…Павлова «Критические опыты по истории греко-русской полемики против латинян»… – точна назва згаданої праці О. С. Павлова: «Критические опыты по истории древнегреческой полемики против латинян» (Спб., 1878).

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 49, с. 461 – 463.