Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

10.03.1895 р. До А. Ю. Кримського

Львів 10 березня 1895

Дорогий друже!

Лист Ваш (через П[авли]ка) одержав і зараз відписую. 225 крб. від Фрайтага одержав ураз із листами до мене і П-ка. На першу посилку (одержану) я відписав Фрайтагові так, як Ви радили. Лист П-ку передам зараз сьогодні.

Щодо Тілле, то [Павли]к не то щоб не згоджувався заходитись коло видання, а, певне, думає, що книжечка Тілле тепер уже підстаріла. Та я не сумніваюся, що з такими умовами, як Ф-г подав у своїм листі, він згодиться, коли тільки у нього є переклад. Об сьому я трохи сумніваюся, бо П-к хоча голосив від 10 літ, що переклад такий у нього є, то, проте, ніколи нікому його не показав, і маючи десять разів можність напечатати його, не зробив сього. Та втім побачимо.

Ви не думайте, прошу, що я дорікаю Вам орфографією Ваших рукописів, та все-таки, коли Ви схочете порівняти свою орфографію з тою, яка є в «Ж[итю] і сл[ові]», то побачите деякі різниці, котрі все-таки перед друком треба вирівняти. Та се дрібниця, і я зовсім не дорікаю нікому за те, що не пише так, як би мені хотілося.

З рахунком, котрий Ви мені прислали, я вповні згоден, а от тільки з «Эт[нографическим] обозр[ением]» нема ладу. По Вашому виходить, що Ви вислали мені вже всі 19 книжок, а тим часом у мене досі нема книжок 3, 4, 5 і 6, а натомість (разом з «Александрією») я одержав дублети книжок 17 і 18, котрі й вислав Вам назад. Одну книжку я одержав від [Павлика]. Будьте ласкаві справитися, як се так сталося? Гроші мої, що ще є у Вас, заховайте, може, прийдеться дещо купити, потрібне для мене.

Та от, à propos, здобудьте мені, коли ласка, томи IX, XII, XV, XXI, XXX і XXXVI «Сборника Отделения русского языка и словесности» (Академії наук). Думаю, що грошей на се вистарчить. За звістки про «Палею» спасибі, та відки мені взяти статтю Жданова, коли «Университ[етских] изв[естий]» у нас у нікого нема. «Палея» у мене толкова, та про її видання в цілості я й не думаю – се величезний рукопис в 1300 стор. 4°. А лагоджу я до друку збірку апокрифів старозавітних (далі підуть новозавітні).

Відбитки апокрифа про дітство Ісусово в мене нема, та я шлю Спер[анськ]ому той аркуш, де був напечатаний апокриф. План видання етногр[афічної] біблі[отеки] подаю окремо. Цілую Вас.

Ваш Ів. Франко.

З друком «Шах-наме» я підожду, доки буде можна, а Вас все-таки прошу прислати хоч частину Зоггака, бо сього, що є, трохи замало.

Щодо перекладу праць етнографічних, то у мене є в плані ось які роботи:

1. Перекласти передмову Clouston’a до його книжки «Popular Tales und Fictions», vol. І. Ся передмова мае в англійськім 71 стор., значить, по-нашому вийшло б около 5 аркушів – кошт[ом] ок[оло] 120 г[ульденів].

2. Перекласти (в додатку до попереднього) статтю Коскена про єгипетську казку о двох братах, яко specimen одної з найстарших звісних казок і порівнюючого досліду над нею – займе ок. 1 арк. друку.

3. Перекласти статтю Порфирія Успенського (із його книги «Восток православный») про богумілів (тут дуже добре виложені і критично розібрані вірування богумілів) і додати до неї огляд історії богумілів по Рачкі, їречку, Шмідту та Деллінгеру. Ся праця зайняла би також ок. 6 арк. друку – кошт. ок. 150 г.

Як бачите, грошей, уже присланих, вистарчить на обі сі праці, і я був би за тим, щоб друкувати їх одну по другій яко нову серію «Літературно-наукової бібліотеки» в форматі такім, як передрук «Шах-наме».

4. Бажалось би мені перекласти дещо з болгарських праць Драгоманова, особливо його знамениту працю про дуалістичне творення світу. Ся праця зайняла б около 10 аркушів (кошт. до 250 гульд.). Звісно, розпочавши се видання, можна б уже на ті гроші, що є, помалу тягти його далі, покриваючи кошти нових книжок з розпродажі давніших. Прилив нових фондів прискорив би видання.

5. Є у мене ще одна річ, котру б бажалось перекласти – є се книжка італіянця Артуро Графа «Історія чорта», написана дуже гарно і основно. Та се книга більша, ок. 25 аркушів.

Сей свій план подаю Вам на увагу, а по одержанню відповіді зараз візьмуся до його виконання.

Ів. Франко.


Примітки

Вперше надруковано: Франко І. Твори в 20-ти т., т. 20, К., 1956 р., с. 545 – 546. Подається за автографом (ІЛ, ф. 3, № 73).

я відписав Ф[райта]гові… – Лист І. Франка до К. Фрайтага не знайдено.

…книжечка Тілле – «Історія релігій» («Manuel de l’histoire des religions»), праця професора Лейденського університету К.-П. Тілле, перекладена на українську мову М. Павликом. К. А. Фрайтаг давав гроші на українське видання цієї праці. Переклад М. Павлика взявся редагувати А. Кримський. Справа, проте, затяглася, і книжка К.-П. Тілле українською мовою не вийшла.

…разом з «Александрією» – книжкою В. М. Істріна «Александрия» русских хронографов», М., 1894.

За звістки про «Палею» спасибі… – У листах від 1 лютого 1895 р. і 2 березня 1895 р. А. Кримський інформує І. Франка про роботу В. М. Істріна про «Палею» і відсилає Франка до рецензії І. М. Жданова на книжку К. О. Успенського в «Киевских университетских известиях», де була докладна бібліографія «Палеї» (див.: Кримський А. Ю. Твори в п’яти томах, т. 5, К., 1973, с. 164, 169).

…відки мені взяти статтю Жданова… – Стаття історика російської літератури Івана Миколайовича Жданова (1846 – 1901) «Русская поэзия в домонгольскую эпоху» надрукована в «Киевских университетских известиях» (1879, июнь, с. 293 – 316).

…апокриф про дітство Ісусово… – опублікований I. Франком у журналі «Житє і слово» (1894, кн. 2, с. 222 – 223). Проф. М. Н. Сперанський просив цю публікацію від І. Франка через А. Кримського.

…додати до неї огляд історії богомілів по Рачкі, Іречку, Шмідту та Деллінгеру. – Тут названо істориків богомільства: Рачкі Франьо (1828 – 1894) – хорватський історик, автор праці «Bogomili i Patareni» (1869 – 1870); Іречек Костянтин (1854 – 1918) – чеський історик, автор «Історії Болгарії»; Шмідт Яків (Ісаак) Іванович (1779 – 1847) – російський орієнталіст; Деллінгер Іоанн Іосиф Ігнатій (1799 – 1890) – німецький історик і католицький богослов.

Граф Артуро (1848 – 1913) – італійський поет і літературознавець. В його історико-психологічному етюді «Il diavolo» (1889) розглянуто образ чорта у світовій літературі.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 50, с. 28 – 30.