Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

10.05.1895 р. До Іржі Полівки

Львів Львів, 10/V 95

Високоповажаний пане!

Даруйте, що так опізнився з відповіддю на Ваше шан[овне] письмо. Воно не застало мене у Львові, ай по повороті я довго не міг зібратися на відповідь Вам. Чеського тексту «Listu nebeského», про котрий я Вам згадував, я не можу найти. Я шукав його вже кілька разів і не маю виображення, де він міг пропасти. Я не трачу надії дістати його ще, та наразі жалую дуже, що не можу Вам ним служити.

Дуже мене здивувало те, що Ви запитуєте, чи виходить «Ж[итє] і сл[ово]». Я поручив книгареві торік висилати Вам усі нумери і думав, що він висилає. А на сей рік Ви прислали пренумерату, значить, повинні були одержати 6 книжок за рік 1894 і 2 за 1895. Позаяк книгар на пару день виїхав, то я ще з ним о тім не говорив. В усякім разі прошу Вас написати мені, які книжки з р. 1894 і 1895 Ви маєте, а я кажу Вам недостаючі зараз вислати. Пан Ржегорж у Празі має весь комплект, так само й редакція «Českého lidu».

Я хотів, було, удатися до Вас з просьбою роздивитись в паперах Českého musea, що достались після Ганки і др., чи нема там яких листів від наших галичан: Шашкевича, Вагилевича, Головацького, Левицького і др. Я дуже був би Вам вдячний за відомість, а коли б що найшлося, то чи не були б Ви такі добрі зняти копії і прислати мені до опублікування в «Ж. і сл.».

Я розпочинаю незадовго друкувати колекцію апокрифів, котрої план найдете в III кн. «Ж. і сл.».

Кланяюсь Вам низенько.

Ваш Іван Франко.


Примітки

Вперше надруковано: «Жовтень», 1956, № 4, с. 90 (публікація М. Мольнара і М. Мундяк «Листи І. Франка до чеських учених і письменників»).

Автограф листа, писаного латинською транскрипцією, зберігається в Літературному архіві Празького національного музею.

Подається за фотокопією автографа (ІЛ, ф. 3, № 1155).

Полівка Іржі (1858 – 1933) – чеський вчений-фольклорист, професор слов’янської філології Празького університету. З І. Франком листувався у 1895 – 1906 рр. Збереглося п’ять листів І, Франка до Іржі Полівки і два листи І. Полівки до І. Франка.

Чеського тексту «Listu nebeského»… не можу найти… – Серед великої Франкової колекції «небесних листів» – творів давньої української апокрифічної літератури, що зберігаються в архіві письменника, чеського тексту «листа» не виявлено.

Ржегорж Франтішек (1857 – 1899) – чеський етнограф і фольклорист, який багато праць присвятив Україні. У 1877 – 1890 рр. жив у Галичині. Листувався з І. Франком у 1885 – 1897 рр.

«Český lid» – етнографічний журнал прогресивного напряму, виходив у Празі з другої половини XIX ст.

Ганка Вацлав (1791 – 1861) – чеський поет і філолог, архіваріус Чеського музею. Ї. Полівка надіслав І. Франкові копії листів українських культурних і літературних діячів до В. Ганки. Ці листи (О. Левицького, Й. Лозинського, Д. Зубрицького і П. Куліша) І. Франко надрукував у журналі «Житє і слово» (1895, кн. 4, с. 80 – 90).

Шашкевич Маркіян Семенович (1811 – 1843) – український поет-демократ, зачинатель нової української літератури в Галичині, найдіяльніший учасник і організатор «Руської трійці».

Вагилевич Іван Миколайович (1811 – 1866) – український письменник і фольклорист. Один з організаторів «Руської трійці».

Головацький Яків Федорович (1814 – 1888) – український фольклорист, поет, учений і педагог. Належав до «Руської трійці».

Левицький Йосип (1801 – 1860) – український письменник і культурний діяч, автор «Граматики руської або малоруської мови у Галичині» (1830, німецькою мовою) та українських шкільних підручників.

…колекцію апокрифів, котрої план найдете в III кн. «Ж[итя] і сл[ова]». – У журналі «Житє і слово» (1895, кн. 3, с. 479 – 480) І. Франко вмістив «Уклінну просьбу» – проспект видання апокрифів у чотирьох томах і прохання до громадськості надсилати йому старі рукописи для цього видання.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 50, с. 41.